Nowa szansa, Lepsze jutro 4 – Łódź

Celem główny proj. jest zwiększenie do 30.06.2019 zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 135 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społ., zamieszkujących wg KC w woj. łódzkim, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych z III profilem pomocy).

Cel zostanie osiągnięty przez objęcie ww. grupy wsparciem w ramach 4 ZADAŃ:

1. opracowanie IŚR i treningi kompetencji społ.

UP rozpoczną udział w proj. od indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym [135 UP*4h/UP], który zidentyfikuje ich potrzeby, sytuację społ.-zawodową, deficyty i predyspozycje.

Na podstawie diagnozy, doradca zawodowy wraz z każdym UP opracuje Indywidualną Ścieżkę Reintegracji [IŚR], w oparciu o którą realizowany będzie proces wsparcia w proj. IŚR określi cele społeczno – zawodowe UP i formy wsparcia zaplanowane indywidualnie do realizacji i odpowiadające na potrzeby UP. Każdy z UP podpisze kontrakt socjalny lub równoważny, realizowany w ramach przewidzianych zadań.

Ponadto każdy UP weźmie udział w wybranych 3 spośród 4 propozycji grupowych treningów kompetencji społecznych realizowanych z naciskiem na rozbudzenie aktywności i samodzielności:

*ŻYCIE CODZIENNE – tematyka oscylować będzie wokół umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, wypełniania obowiązków rodzinnych, racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi

*KOMUNIKACJA-kształtowanie pozytywnych relacji z bliskimi, osobami z otoczenia, pracodawcami, urzędnikami

*AUTOPREZENTACJA-umiejętność kreowania pożądanego wizerunku i prezentowania swoich mocnych stron

*JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?-umiejętność rozładowywania napięcia w sytuacji rodzinnych i zawodowych, łagodzenia konfliktów

Treningi prowadzić będą do nabycia przez UP kompetencji weryfikowanych w IV etapach:

ZAKRES: 135 UP biorących udział w ww. treningach

WZORZEC: UP potrafią funkcjonować w codziennym życiu, nawiązywać kontakty interpersonalne prywatne i formalne, korzystnie się prezentować, radzić sobie w sytuacjach stresogennych i konfliktowych

OCENA: weryfikacja spełniania kryteriów: 80% obecności na zajęciach, 60% z testu kompetencji na koniec zajęć

PORÓWNANIE wyników UP z wymaganiami i wydanie zaświadczeń potwierdzające zdobyte kompetencje

2. jobcoaching, indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne

Aby lepiej radzić sobie z problemami zawodowymi, intrapsychicznymi i z otoczeniem, UP otrzymają wsparcie w postaci INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA:

*JOBCOACHING. Proj. adaptuje rozwiązanie z bazy KIW: „Jobcoaching – innowacyjna aktywizacja bezrobotnych 45+” Adaptacja nastąpi zgodnie z przewidzianą Metodyką – Dostosowaniem programu treningu pracy do potrzeb różnych grup odbiorców (w tym przypadku zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym w różnym wieku). Jobcoaching jako skuteczne narzędzie wspierania rozwoju personalno-zawodowego pomoże UP w trwałym wejściu na rynek pracy. Metoda ta szczególny nacisk kładzie na motywowanie do kształcenia i poszerzania kompetencji osób niechętnych dokształcaniu się. Po zadaniu 1 stałe wsparcie UP przejmie job coach (spotkania indywidualne: 135UP*8h/UP, min. 1h/m-c), który wesprze realizację IŚR, budując motywację UP i pomagając rozwiązać bieżące trudności w sferze zawodowej co pozwoli osiągnąć trwałe efekty zmiany postaw i sytuacji UP.

*PRAWNE I OBYWATELSKIE (135 UP*3h/UP), które wyposaży UP w wiedzę dotyczące rodzajów ryzyka socjalnego i możliwych form pomocy oraz zwiększy świadomość UP na temat ich praw, w tym obywatelskich, wspierając UP w rozwiązywaniu np. problemów prawnych determinujących ich wykluczenie

*PSYCHOLOGICZNE(135UP*4h/UP) będzie miało na celu przezwyciężenie barier mentalnych UP. Psycholog pomoże UP przełamać lęki, nauczy radzić sobie z trudnymi sytuacjami i kontrolować emocje. Łagodząc zdiagnozowane deficyty intrapsychiczne, UP–dzięki wsparciu–będą dążyć do lepszego poznania i zrozumienia siebie i efektywniejszego wykorzystania potencjału

3. szkolenia zawodowe

By realnie zwiększyć szanse UP na pozyskanie i utrzymanie pracy, zaplanowano szkolenia służące nabyciu kompetencji lub kwalifikacji zawodowe [135 UP * śr.100h/UP]. Maksymalną indywidualizację ww. wsparcia umożliwi realizacja SZKOLEŃ ZAWODOWYCH NA ZASADZIE USŁUGI ZLECONEJ -konkretne tematy szkoleń zostaną wskazane w toku proj. w oparciu o ustalenia IŚR każdego UP. Dodatkowo będą zgodne z potrzebami rynku pracy w woj. łódzkim

Projekt zakłada mechanizmy gwarantujące wysoką jakość ww. szkoleń ich efektem będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji (weryfikowanych w IV etapach: Zakres, Wzorzec, Ocena, Porównanie), przy czym min.40% UP biorących udział w szkoleniach uzyska kwalifikacje). Każde szkolenie prowadzić będzie do uzyskania kompetencji lub kwalifikacji, które po zakończeniu szkolenia zostaną poddane ocenie i walidacji przez uprawnioną instytucję (egzamin).

Aktualny harmonogram szkoleń

„Nowa szansa lepsze jutro 4”

 1. Pracownik administracyjno-gospodarczy z elementami BHP + SEP 08.01.2018 – 25.01.2018
  Miejsce szkolenia: Tomaszów Mazowiecki ul. Nowowiejska 9/27;
 2. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (08.01.2018 – 24.01.2018)
  Miejsce szkolenia: 99-400 Łowicz, ul. Zgoda 13,
 3. Pracownik biurowy z obsługą komputera (08.01.2018 – 24.01.2018)
  Miejsce szkolenia: 99-400 Łowicz, ul. Zgoda 13,
 4. Stylizacja paznokci, podstawy makijażu, henna (15.01.2018 – 26.01.2018) Miejsce szkolenia: Łódź, ul. Legionów 30,
 5. Kucharz/dietetyk z elementami żywienia osób starszych 04.04.2018-16.04.2018 Miejsce szkolenia: Tomaszów Mazowiecki ul. Dąbrowska 14
 6. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (19.03.2018-30.03.2018)
  Miejsce szkolenia: 99-400 Łowicz, ul. Zgoda 13 p. 3

4. staże i pośrednictwo pracy

Nabyte kompetencje lub kwalifikacje wszyscy UP wykorzystają w praktyce – każdy UP zostanie objęty wsparciem służącym zdobyciu doświadczenia zawodowego w formie 3 miesięcznego stażu powiązanego z odbytymi szkoleniami.

Standard staży zapewnią umowy i indywidualne programy stażowe uwzględniające potrzeby i potencjał UP; oceny na koniec stażu i zaświadczenie o odbyciu stażu. Czas pracy-8h/dobę i 40h/tydz.; (osoby niepełnosprawne znacznie/umiarkowanie-7h/dobę i 35h/tydz.) UP otrzymają stypendia stażowe-997,40 zł/m-c, od których opłacane będą składki ZUS.

Sprawne wejście na rynek pracy zapewni zaś UP indywidualne pośrednictwo pracy [135UP*5h/UP], który zaprezentuje UP oferty (min. 3/UP) adekwatne do ich predyspozycji, kwalifikacji, pomoże przygotować dokumenty aplikacyjne, zainicjuje kontakty z pracodawcami i dostarczy aktualnych informacji o rynku pracy.

Jesteś zainteresowany projektem?

Zadzwoń, napisz, przyjdź – pomożemy ci wypełnić dokumenty.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji codziennie od 10.00 do 14.00
Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz

Biuro projektu: 97-200 Tomaszów Mazowiecki Ul. Przeskok 3 lok. 7
Tel.: 723 783 204

E-mail: ake.nslj2@gmail.com; ake@post.pl

1. Formularz NSLJ4
2. Oświadczenie – ubóstwo NSLJ4KK
3. Oświadczenie – Przetwarzanie danych
4. Dane wrażliwe
5. Kwalifikowal
6. Deklaracja