Tytuł projektu: Młodzi na start

Numer wniosku: POWR.01.02.01-30-0016/18

 

Okres realizacji projektu: od: 2019-09-01 do: 2020-12-31

Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy

Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Obszar realizacji projektu: Województwo WIELKOPOLSKIE

GŁÓWNYM CELEM PROJ. jest zwiększenie do 31.12.2020 zdolności do podjęcia zatrudnienia lub poprawa sytuacji na rynku pracy 120 osób

Grupa docelowa:

– 120 [68K/52M] osób młodych w wieku 18-29 lat zamieszkujących/pracujących na terenie woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów KC w tym:

a) min.24 [14K/10M] to osoby zamieszkujące obszar miast średnich tj. Chodzież, Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Luboń, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Piła, Pleszew, Rawicz, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Turek, Wągrowiec, Września, Złotów

b) min.48 [28K/20M] osoby o niskich kwalifikacjach

c) min.12 [7K/5M] osób z niepełnosprawnościami [ON],

min. 84 osoby to osoby bez pracy (bierne zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy (w tym długotrwale bezrobotne), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET oraz

max.36 osób należących do min. jednej z grup:

a) imigranci,

b) reemigranci,

c) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

d) tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, z których min.24 osoby stanowić będą pracujący,

Kryteria rekrutacji: Otwarty nabór w Wielkopolsce w okresach XI.2019-IV.2020r. z zachowaniem dostępności dla ON i zgodnie z zasadą równości szans

ETAPY:

1. Nabór formularzy – dostępne w biurze proj. i na stronie www, (w formularzu pytania o specjalne potrzeby ON) pocztą/mailem/kurierem/osobiście – dogodnie dla każdej osoby.

2. Ocena spełnienia KRYT. FORMALNYCH niespełnienie skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.

przynależność do min.1 z podgrup grupy docelowej – status:

bierna zawodowo/bezrobotna niezarejestrowanej w PUP + nieuczestniczenie w kształceniu/ szkoleniu(oświadczenie),

imigranta,

reemigranta,

osoby odchodzącej z rolnictwa lub jej rodziny (zaświadczenie z KRUS),

– osoby pracującej: ubogiej pracującej, zatrudnionej na umowie krótkoterminowej/w ramach umowy cywilnoprawnej (kopie umów, zaświadczenie od pracodawcy)

miejsce zamieszkania/pracy zgodnie z Kodeksem Cywilnym w Wielkopolsce (oświadczenie)

wiek 18-29 lat (oświadczenie)

brak przynależności do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego Poddziałania 1.3.1 (oświadczenie)

3. OCENA KRYT. DODATKOWYCH (każde +5pkt)

status ON (orzeczenie o niepełnosprawności/opinia o stanie zdrowia)

niskie kwalifikacje (oświadczenie)

długotrwałe bezrobocie (oświadczenie)

status imigranta/reemigranta (oświadczenie)

zamieszkiwanie zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie miasta średniego (oświadczenie)

status byłego Uczestnika Projektu z CT9 RPO (oświadczenie)

4. PRZYJĘCIE DO PROJEKTU 120 osób z najwyższą liczbą pkt. w ramach list rankingowych. Gdy będzie taka sama liczba pkt. Uczestników Projektu – zadecyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci informowani o wynikach tel./mailem/ pocztą.

Gdy zainteresowanie będzie:

większe niż zakładane – listy rezerwowe wg malejącej liczby pkt. (osoby z list rezerwowych wejdą do projektu po rezygnacji/wykluczeniu UP)

mniejsze– zostanie przedłużony nabór wraz z intensyfikacją działań promocyjnych

5. Zakwalifikowani Uczestnicy Projektu (lub ich opiekunowie) podpiszą deklarację udziału, w tym zobowiązanie do udzielenia informacji nt. swojej sytuacji zawodowej w okresie do 3 m-cy po opuszczeniu proj.

Realizowane zadania:

Zadanie 1: Identyfikacja potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją IPD

Udzielenie wsparcia każdorazowo poprzedzone będzie identyfikacją potrzeb wszystkich 120 UP (w tym m.in. diagnozowaniem potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania (IPD). Podczas indywidualnych spotkań z UP doradca zawodowy dzięki wywiadom diagnostycznym i badaniom testowym, rozpozna deficyty, potencjał i predyspozycje UP, ich oczekiwania, mocne i słabe strony, dokona bilansu ich kompetencji, wykształcenia i doświadczenie, aby wspólnie z UP zdefiniować cel zawodowy, ustalić działania i formy pomocy, zadania do samodzielnej realizacji, terminy spotkań i warunki zakończenia IPD. W ciągu 4 m-cy od dnia przystąpienia do projektu osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub inna forma pomocy prowadząca do aktywizacji zawodowej.

Zadanie 2: Wsparcie w postaci grupowego poradnictwa zawodowego oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne

Biorąc pod uwagę, że kluczową kwestią w przypadku os. młodych, jest ukształtowanie ich postaw i wewnętrznej motywacji do zmiany niezbędnym jest wprowadzenie do proj. pomocy w tym zakresie, która pokaże możliwe ścieżki poszukiwania pracy i zmotywuje UP do działania. UP wezmą udział w GRUPOWYM PORADNICTWIE ZAWODOWYM realizowanym w formie warsztatów.

W zależności od potrzeb zdiagnozowanych w IPD 50% UP tj. 60 osób borykających się z największymi problemami intarpsychicznymi otrzyma dodatkowo pomoc w postaci INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO, które będzie miało na celu przezwyciężenie barier mentalnych UP w kontekście syt. zawodowej. Psycholog podczas indywidualnych spotkań z UP pomoże im zniwelować destruktywne przeświadczenia o sobie, osłabić wewnętrzne bariery, przezwyciężyć bieżące problemy i podtrzymać motywację. Psycholog wesprze UP w przełamaniu ich lęków, nauczy radzić sobie ze stresem i kontrolować emocje. Eliminując/łagodząc zdiagnozowane deficyty intrapsychiczne, UP będą dążyć do lepszego poznania i zrozumienia siebie i efektywniejszego wykorzystania predyspozycji i potencjału.

Zadanie 3: Realizacja szkoleń zawodowych

Pracodawcy w WLKP mają problemy ze znalezieniem pracowników, szczególnie z pożądanymi przez siebie kwalifikacjami. Osoby młode cechuje posiadanie niskich kwalifikacji bądź kwalifikacji niedostosowanych do potrzeb rynku pracy. By zwiększyć szanse na skuteczne pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia oraz poprawę syt. na rynku pracy dla UP zaplanowano SZKOLENIA ZAWODOWE umożliwiające uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji.

W celu maksymalnej indywidualizacji wsparcia i dopasowania do zdiagnozowanych potrzeb i potencjałów UP oraz wymogów rynku pracy w projekcie zaplanowano SZKOLENIA NIEOZNACZONE Z NAZWY, konkretne obszary szkolenia zostaną wskazane w oparciu o IPD każdego UP.

Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego regionalnego lub lokalnego rynku pracy-prowadzić będą do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach oczekiwanych przez pracodawców w WLKP (w oparciu o dane wynikające z badania „Barometr zawodów w WLKP” najbardziej aktualnego na dzień składania wniosku lub analizy ofert pracodawców).

Szkolenia przeprowadzą podmioty wpisane do RIS.

Zadanie 1: Realizacja 4-miesięcznych staży zawodowych oraz indywidualne pośrednictwo pracy

Brak doświadczenia zawodowego jest najczęściej wymienianą barierą z jaką borykają

się młodzi absolwenci poszukujący pracy. Dla 90 osób z największymi deficytami w zakresie doświadczenia zawodowego przewidziano wsparcie w postaci 4 miesięcznych STAŻY. Projekt zakłada realizację staży zgodnie z zaleceniem Rady UE z dn.10.03.2014, Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz pod nadzorem opiekuna z ramienia pracodawcy. Standard staży zapewnią umowy i indywidualne programy stażowe uwzględniające potrzeby i potencjał UP oraz oceny na koniec stażu i zaświadcz. o odbyciu stażu. Czas pracy na stażu – 8h/dobę i 40h/tydzień.; (ON w stopniu znacznym/umiarkowanym – 7h/dobę i 35h/tydzień).

Sprawne wejście bądź poprawę sytuacji na rynku pracy zapewni wszystkim UP indywidualne WSPARCIE POŚREDNIKA PRACY który zaprezentuje UP oferty adekwatne do ich kwalifikacji i doświadczenia. Pośrednik będzie wspierał UP w poruszaniu się po rynku pracy: przygotuje do udziału w rekrutacji oraz zainicjuje kontakty UP z pracodawcami. Pośrednictwo pomoże w jak najtrafniejszym doborze, w możliwie krótkim terminie odpowiedniego stanowiska pracy dla UP.

Pośrednictwo zrealizuje podmiot z wpisem do KRAZ.

 1. MNS regulamin
 2. MNS załącznik 1 – formularz-zgłoszeniowy
 3. MNS załącznik 2 – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. MNS załącznik 3 – zobowiązanie-do-dostarczenia-dokumentów-po-zakończeniu-udziału-w-projekcie
 5. MNS załącznik 4 – oświadczenie-o-poinformowaniu-mozliwość-odmowy-podania-danych
 6. MNS załącznik 5 – oświadczenie-o-kwalifikowalności
 7. MNS załącznik 6 – oświadczenie-o-statusie-na-dzień-wejscia-do-projektu
 8. MNS załącznik 7 – oświadczenie-o-statusie-UP
 9. MNS załącznik 8 – oświadczenie-o-przynalezności-NEET
 10. MNS załącznik 9 – oświadczenie-dla-zelów-ZUS
 11. MNS załącznik 10 – ankieta-po-zakończeniu-udziału-w-projekcie
 12. MNS załącznik 11 – odwołanie
 13. MNS zalacznik – Karta oceny formalnej i merytorycznej
 14. MNS umowa udziału w projekcie
 15. MNS Zwrot kosztów dojazdu
Skip to content