Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż do dnia 08.12.2019r
zakończono II etap rekrutacji: diagnozę kompetencji zawodowych (w tym np.
osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność,
umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) w zakresie założenia i
prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego

W związku z powyższym do wsparcia szkoleniowego zakwalifikowano 32 osoby o
najwyższej liczbie punktów na liście rankingowej.

Zgodnie z § 4 pkt. 2 i 3:
Pkt 2. Kandydaci, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym
i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną, mają prawo wnieść odwołanie od każdego etapu
rekrutacji (tj. etapu I – oceny formalnej Wstępnego formularza rekrutacyjnego i etapu II –
weryfikacji predyspozycji). Każdemu kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta
wniosku (w formie pisemnej) o ponowną ocenę Wstępnego formularza rekrutacyjnego i/lub o
ponowną weryfikację predyspozycji przez doradcę zawodowego, w terminie 5 dni roboczych od
dnia otrzymania przez niego pisemnej informacji o wynikach oceny. Termin na wniesienie
odwołania liczony jest od dnia otrzymania przez kandydata ww. informacji.

Pkt 3. Odwołanie od oceny należy składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, pocztą
elektroniczną na adres biura projektu lub dostarczyć osobiście do biura projektu: 60-324
Poznań, ul. Marcelińska 100 lok. 68 w godzinach od 8:00 do 16:00 (biuro czynne od
poniedziałku do piątku). Za dzień złożenia odwołania uznaje się dzień, w którym zostało ono
złożone u Beneficjenta. Odwołanie dostarczone drogą elektroniczną (fax/email) musi zostać
uzupełnione o wersję papierową, w terminie 2 dni roboczych od wpływu wersji elektronicznej
Odwołania należ składać do dnia: 16.12.2019r

Etap szkoleniowy będzie realizowany w terminie: 07-13.01.2020r.

Wszelkich informacji udziela:

Biuro Projektu: 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 100 lok. 68

Czynne w dni robocze 10.00 -18.00
E-mail: samozatrudnieni.wlkp@gmail.com

Tel. 603-359-359

 

Restart Kariery – wstępna lista rankingowa zakwalifikowanych do etapu szkoleń 09.12.2019 r. (PDF)

Skip to content