Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 90  (w tym max. 3 niepełnosprawnych w stopniu lekkim) Uczestników Projektu zgodnie z opracowanym dla nich Indywidualnym Planem Działania.

Programy szkoleń muszą bazować na uznanych/certyfikowanych profilach zawodowych lub prowadzić do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji. Osiągnięte przez UP w wyniku szkoleń kwalifikacje i kompetencje stanowić będą wyodrębniony zestaw efektów uczenia się-adekwatnych dla danej dziedziny: zasobów wiedzy (teoretycznej, faktograficznej i praktycznej), umiejętności (zdolności do wykorzystania wiedzy w wykonywaniu zadań zawodowych. i rozwiązywaniu problemów) i kompetencji społecznych (zdolności do kształtowania własnego rozwoju, stosowania wiedzy, umiejętności, zdolności osobistych i metodologicznych w pracy, nauce i karierze) na poziomie umożliwiającym podjęcie pracy na samodzielnym stanowisku.

  1. Rodzaje szkoleń/kursów:

 Wszystkie szkolenia dotyczyć będą 5 głównych obszarów – regionalnych specjalizacji, wyróżniających się w regionie:

  1. biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy)
  2. Rozumiana jako działalność polegająca na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz procesów biologicznych do tworzenia nowych produktów i usług będzie dla województwa zachodniopomorskiego szansą intensywnego rozwoju, a także możliwością silnego oddziaływania na politykę innowacyjną Europy. Stworzenie bardziej innowacyjnej i niskoemisyjnej gospodarki łączącej ze sobą zrównoważone rolnictwo i rybołówstwo, bezpieczeństwo żywnościowe i wykorzystywanie zasobów odnawialnych przełoży się na konkurencyjność regionu i realizację wysokich standardów ekologicznych.

  3. działalność morska i logistyka (w tym technika morska)
  4. W Niebieskiej Księdze w sprawie zintegrowanej polityki morskiej [COM(2007)575] Komisja Europejska zintegrowaną polityką morską obejmuje m.in. takie obszary działalności jak: badania, bezpieczeństwo, biotechnologię, dziedzictwo narodowe, edukację, ekologię, energię, informatykę, klastry, medycynę, morskie planowanie przestrzenne, naukę, obronność, oceanologię, oceanografię, prawo, porty morskie i śródlądowe, rybactwo, rybołówstwo, sport, stocznie, telekomunikację turystykę, zasoby surowcowe, zasoby siły roboczej, zarządzanie przestrzenne morze–ląd, zlewiska, żeglugę morską i śródlądową.

  5. przemysł metalowo-maszynowy
  6. Sektor stoczniowo-metalowy cechuje się bardzo dużym rozdrobnieniem, obejmuje działy PKD: odlewnictwo metali, obróbka metali, różnego rodzaju produkcja narzędzi i urządzeń, produkcja statków, łodzi, lokomotyw oraz naprawa i konserwacja maszyn, statków i łodzi.

  7. usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO, czy przemysły kreatywne)
  8. Motorem dla wzrostu gospodarczego są wiedza, innowacje, badania naukowe i umiejętności ich komercjalizacji, jak również metody generowania nowych idei i pomysłów, czy umiejętne zarządzanie wiedzą i technologią w przedsiębiorstwie. Usługi oparte na wiedzy to część gospodarki, której rozwój zdeterminowany jest wiedzą technologiczną oraz oparte na niej innowacje, które mogą być wykorzystane do produkcji nowych usług najpierw przez przedsiębiorstwa innowacyjne, a następnie, wskutek dyfuzji innowacji, przez inne przedsiębiorstwa.

  9. turystyka i zdrowie (wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego)

Turystyka zdrowotna obejmująca turystykę uzdrowiskową (poprawa ogólnego stanu zdrowia oraz leczenie różnego rodzaju schorzeń), turystykę medyczną (podróże poza granice kraju w celu skorzystania z opieki medycznej kraju odwiedzanego) i turystykę spa & wellness (wyjazdy do specjalnych ośrodków, mające na celu poprawę kondycji fizycznej i psychicznej).

Zapytania ofertowe kursy zawodowe – 19.09.2016r

Skip to content