ZAPYTANIE OFERTOWE
JA/1/2016
Dotyczy:

Usługi przeprowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych (3 edycje x 5 grup x 12 godzin zegarowych/grupa) dla 135 uczestników Projektu „Jestem aktywny na rynku pracy”, WND-POWR.01.02.02-32-0149/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu 1 Działania 1.2. Poddziałania 1.2.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytania warsztaty grupowe 22-07-2016

Skip to content