UWAGA osoby zainteresowane zdobyciem lub uzupełnienie kwalifikacji z terenu powiatów lwóweckiego lub złotoryjskiego

Ostatnie wolne miejsca w projekcie w ścieżce A

Kursy będą się odbywały nie dalej niż 20 km od miejsca zamieszkania uczestnika.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

GŁÓWNY CEL PROJEKTU: aktywizacja społeczno – zawodowa 120 osób młodych w wieku 15-29 lat, w tym osób:
– niepełnosprawnych
– o niskich kwalifikacjach,
– z obszarów wiejskich.
– bez pracy
– bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP (w tym długotrwale bezrobotnych)
– biernych zawodowo

które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu– tj. młodzież NEET zamieszkujących w powiatach złotoryjskim, lwóweckim, wałbrzyskim i kłodzkim.

W projekcie realizowane jest następujące wsparcie merytoryczne:
1. opracowanie Indywidualnego Planu Działania – wielostronna i 3-etapowa diagnoza ukierunkowana na identyfikację potrzeb, możliwości doskonalenia zawodowego danej osoby oraz stopnia oddalenia od rynku pracy uczestników projektu
2. indywidualne poradnictwo dotyczące planowania kariery zawodowej
3. wsparcie psychologa minimalizujące indywidualne bariery wewnętrzne osób niepełnosprawnych
4. szkolenia w formie coachingów z zakresie kompetencji miękkich niezbędnych na rynku pracy
5. szkolenia służące nabyciu/podniesieniu kwalifikacji/zdobyciu uprawnień w zawodach, na które jest popyt w powiatach złotoryjskim, lwóweckim, wałbrzyskim i kłodzkim.
6. Staże 3 lub 6 miesięczne
7. wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

W projekcie jest realizowane wsparcie w postaci:
ścieżka A – wyłącznie szkolenie zawodowe – 40 osób
ścieżka B – staż 3 miesięczny + szkolenie zawodowe – 40 osób
ścieżka C – wyłącznie staż 6 miesięczny – 4 osób

Obecnie realizowane formy wsparcia: brak

Biuro projektu: Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej ul. Mickiewicza 24; 53-300 Wałbrzych; tel. 74/8422580; 507336679; 661597507

Skip to content