Wrocław, dn. 05.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe
Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz
realizująca w partnerstwie z EURO CONSULTING Wioletta Żybort
Projekt „Fabryka szans”
nr RPLD.09.01.01-10-C051/16
zaprasza do złożenia oferty na

organizację i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje lub/i kwalifikacje zawodowe

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz
ul. Gubińska 8/36
54-434 Wrocław
NIP: 8861240201
REGON: 020380955
reprezentowana przez Krzysztofa Kuryłowicz – Właściciela

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie dotyczy:
Kod CPV:
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych pt. podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe dla 4 Uczestników Projektu „Fabryka szans”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do 60 osób (35 kobiet, 25 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących według Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim, pozostających bez zatrudnienia. Projekt realizowany jest w okresie: od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych:
Część 1: Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera;
Część 2: Obsługa komputera;
Część 1: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera”.
Celem szkolenia zawodowego jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne 3 Uczestników/czek Projektu do uzyskania kwalifikacji na stanowisku „Pracownik administracyjno -biurowy z obsługą komputera”.

Wykonawca jest zobowiązany opracować szczegółowy program szkolenia. Program szkolenia powinien być opracowany z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodów i specjalności dostępnych w bazach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tzn. modułowego programu szkolenia zawodowego oraz standardu kwalifikacji zawodowych dla zawodu Pracownik biurowy (kod zawodu 419101).
Program szkolenia musi obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze 100 godzin (40 godzin część „Pracownik administracyjno-biurowy” i 60 godzin „Obsługa komputera” (1 godzina = 45 minut).

Program szkolenia musi obejmować następujący zakres tematyczny:
Pracownik administracyjno-biurowy:
1. Zakładanie i prowadzenie dokumentacji i ewidencji akt osobowych pracowników, zawierających imię i nazwisko, adres itp.;
2. Prowadzenie rejestrów dotyczących urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich, badań okresowych, rozliczenia diet, zasiłków rodzinnych;
3. Prowadzenie rejestru wydruków związanych z obsługą pracowników;
4. Prowadzenie listy adresowej, pocztowej i telefonicznej;
5. Przyjmowanie korespondencji: zapisywanie, rozdzielanie jej na poszczególne komórki
w przedsiębiorstwie i pojedyncze osoby;
6. Prowadzenie dokumentacji prawnej i dokumentacji spraw kancelaryjno-biurowych przedsiębiorstwa;
7. Organizowanie przepływu informacji między dyrektorem a instytucją lub osobą prywatną (klientem);
8. Uzgadnianie spotkań klientów z dyrektorem, w razie potrzeby odwoływanie i ustalanie nowych terminów;
9. Pomoc w organizowaniu spotkań, narad, konferencji;
10. Kupowanie materiałów, druków, sprzętu biurowego;
11. Kompletowanie, kontrolowanie i porządkowanie aktów prawnych i dokumentów przedsiębiorstwa;
12. Obsługiwanie urządzeń techniki biurowej, takich jak: maszyny do pisania, kserokopiarki;
13. Organizowanie prac związanych z konserwacją sprzętu, urządzeń lub pomieszczeń.
Obsługa komputera:
1. Podstawy pracy z komputerem;
2. Internet (poczta elektroniczna np. Outlook Express i przeglądarka internetowa np. Firefox;
3. Edytor tekstów (MS Word lub OpenOffice Writer);
4. Arkusz kalkulacyjny (MS Excel lub OpenOffice Calc).

Szkolenia zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera” odbywać się będą w grupie 3-osobowej. Przebieg szkolenia i jego efekty będą udokumentowane z wykorzystaniem m.in. harmonogramu zajęć, list obecności, dziennika zajęć, zaświadczeń, ankiet oceniających jakość szkolenia. Uczestnicy szkolenia, po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez Wykonawcę.

Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność trenera/wykładowcy, która pozwoli na płynną realizację szkolenia zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zamawiający wymaga, aby szkolenie prowadziła wykwalifikowana kadra dydaktyczna o kwalifikacjach i doświadczeniu odpowiednim do zakresu obejmującego przedmiot zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany podać w formularzu ofertowym imię i nazwisko trenera/wykładowcy oraz dołączyć jego życiorys zawodowy celem udokumentowania posiadanego doświadczenia i kwalifikacji. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez wskazanego trenera/wykładowcę Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, iż nowa kadra posiadać będzie przynajmniej takie samo doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia zawodowego jak wykazana pierwotnie w formularzu ofertowym.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
zapewnienia treści do materiałów szkoleniowych – skryptu lub opracowania własnego osób prowadzących zajęcia będące w posiadaniu Wykonawcy w formie papierowej – nienaruszających praw autorskich osób trzecich. Powyższe materiały powinny być adekwatne do treści kursu oraz dobre jakościowo i należy je przekazać każdemu Uczestnikowi szkolenia w pierwszym dniu szkolenia. Materiały przechodzą na własność Uczestników w trakcie szkolenia i po jego zakończeniu. Odbiór materiałów szkoleniowych zostanie potwierdzony pisemnie przez każdego Uczestnika szkolenia.
zapewnienia odpowiednio wyposażonych sal szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (grupa 3-osobowa) oraz niezbędnego sprzętu i urządzeń. Miejsce szkolenia musi być zgodne ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy – sala szkoleniową wyposażoną w odpowiednią liczbę miejsc: krzeseł i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych oraz sala komputerowa dostosowana do przeprowadzenia zajęć praktycznych wraz z komputerami dla każdego z Uczestników. Szkolenie powinno być zorganizowane w odpowiednich pomieszczeniach z zapewnionym zapleczem do przeprowadzenia szkolenia tj.: posiadających odpowiednie warunki sanitarne i spełniające wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p. poż.
zapewnienia cateringu dla Uczestników szkolenia. Jako catering rozumie się przerwę kawową (kawa herbata, woda, ciastka, cukier, dodatki) oraz obiad (drugie danie).
w przypadku konieczności przeprowadzenia badań lekarskich koszty pokrywa Wykonawca.
ubezpieczenia Uczestników/czek szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla zawodu „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera” zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisku pracownik administracyjno-biurowych z obsługą komputera. W odniesieniu do części obsługa komputera szkolenie zakończone zostanie egzaminem prowadzącym do uzyskania certyfikatu umiejętności komputerowych odpowiadającego standardom ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Freamework), DIGCOMP, np.: certyfikat IC 3 (Internet and Computing Core Certification), ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych). Jeżeli odrębne przepisy nie przewidują egzaminu państwowego na uzyskanie uprawnień w danym zawodzie, wówczas egzamin przeprowadza jednostka posiadająca stosowne uprawnienia egzaminacyjne nadane w drodze akredytacji przez uprawniony do tego podmiot zewnętrzny. Jednostka egzaminująca wydaje certyfikat/y potwierdzający/e zdobycie kwalifikacji w zakresie objętym programem kursu. Ponadto w przypadku wystąpienia konieczności Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić egzaminy poprawkowe. Po zdanym egzaminie końcowym Uczestnicy/czki szkolenia otrzymają certyfikat.

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.

Planowany termin realizacji zamówienia: marzec 2018 r.
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie z uwagi na okoliczności mające wpływ na realizację Projektu.

Planowane miejsce realizacji szkolenia: obszar województwa łódzkiego: m. Piotrków Trybunalski

Część 2: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Obsługa komputera”

Celem szkolenia zawodowego jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne 1 Uczestnika Projektu do uzyskania kwalifikacji na stanowisku pracy związanym z obsługą komputera.

Wykonawca jest zobowiązany opracować szczegółowy program szkolenia. Program szkolenia powinien być opracowany z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodów i specjalności dostępnych w bazach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Program szkolenia musi obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne 60 godzin – 1 godzina = 45 minut.

Program szkolenia musi obejmować następujący zakres tematyczny:
Obsługa komputera:
1. Podstawy pracy z komputerem;
2. Internet (poczta elektroniczna np. Outlook Express i przeglądarka internetowa np. Firefox;
3. Edytor tekstów (MS Word lub OpenOffice Writer);
4. Arkusz kalkulacyjny (MS Excel lub OpenOffice Calc).

Szkolenia zawodowe „Obsługa komputera” odbywać się będzie w indywidualnie dla 1 Uczestnika Projektu. Przebieg szkolenia i jego efekty będą udokumentowane z wykorzystaniem m.in. harmonogramu zajęć, list obecności, dziennika zajęć, zaświadczeń, ankiet oceniających jakość szkolenia. Uczestnik szkolenia, po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez Wykonawcę.

Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność trenera/wykładowcy, która pozwoli na płynną realizację szkolenia zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zamawiający wymaga, aby szkolenie prowadziła wykwalifikowana kadra dydaktyczna o kwalifikacjach i doświadczeniu odpowiednim do zakresu obejmującego przedmiot zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany podać w formularzu ofertowym imię i nazwisko trenera/wykładowcy oraz dołączyć jego życiorys zawodowy celem udokumentowania posiadanego doświadczenia i kwalifikacji. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez wskazanego trenera/wykładowcę Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, iż nowa kadra posiadać będzie przynajmniej takie samo doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia zawodowego jak wykazana pierwotnie w formularzu ofertowym.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
zapewnienia treści do materiałów szkoleniowych – skryptu lub opracowania własnego osób prowadzących zajęcia będących w posiadaniu Wykonawcy w formie papierowej – nienaruszających praw autorskich osób trzecich. Powyższe materiały powinny być adekwatne do treści kursu oraz dobre jakościowo i należy je przekazać każdemu Uczestnikowi szkolenia w pierwszym dniu szkolenia. Materiały przechodzą na własność Uczestników w trakcie szkolenia i po jego zakończeniu. Odbiór materiałów szkoleniowych zostanie potwierdzony pisemnie przez każdego Uczestnika szkolenia.
zapewnienia odpowiednio wyposażonych sal szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (1 osoba) oraz niezbędnego sprzętu i urządzeń. Miejsce szkolenia musi być zgodne ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy – sala szkoleniową wyposażoną w odpowiednią liczbę miejsc: krzeseł i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych oraz sale komputerową dostosowaną do przeprowadzenia zajęć praktycznych wraz z komputerem dla Uczestnika. Szkolenie powinno być zorganizowane w odpowiednich pomieszczeniach z zapewnionym zapleczem do przeprowadzenia szkolenia tj.: posiadających odpowiednie warunki sanitarne i spełniające wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p. poż.
zapewnienia cateringu dla Uczestnika szkolenia. Jako catering rozumie się przerwę kawową (kawa herbata, woda, ciastka, cukier, dodatki) oraz obiad (drugie danie).
ubezpieczenia Uczestnika szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
W przypadku konieczności przeprowadzenia badań lekarskich koszty pokrywa Wykonawca.
Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi egzamin kwalifikacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych związanych z obsługą komputera. Szkolenie zakończone zostanie egzaminem prowadzącym do uzyskania certyfikatu umiejętności komputerowych odpowiadającego standardom ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Freamework), DIGCOMP, np.: certyfikat IC 3 (Internet and Computing Core Certification), ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych). Jeżeli odrębne przepisy nie przewidują egzaminu państwowego na uzyskanie uprawnień w danym zawodzie, wówczas egzamin przeprowadza jednostka posiadająca stosowne uprawnienia egzaminacyjne nadane w drodze akredytacji przez uprawniony do tego podmiot zewnętrzny. Jednostka egzaminująca wydaje certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji w zakresie objętym programem kursu. Ponadto w przypadku wystąpienia konieczności Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić egzamin poprawkowy. Po zdanym egzaminie końcowym Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat.

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.

Planowany termin realizacji zamówienia: marzec 2018 r.
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie z uwagi na okoliczności mające wpływ na realizację Projektu.

Planowane miejsce realizacji szkolenia: obszar województwa łódzkiego: m. Piotrków Trybunalski

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych odrębnie dla części:
Część 1: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera”;
Część 2: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Obsługa komputera”;

Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
Każde szkolenie musi prowadzić do uzyskania kwalifikacji1 lub nabycia kompetencji2 potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Po zakończeniu realizacji szkolenia należy dokonać walidacji3 przyswojonej wiedzy lub uzyskanych kwalifikacji czy kompetencji.
Podkreślić należy, że samo wydanie zaświadczenia/certyfikatu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji. Aby Uczestnik uzyskał kwalifikacje, to czego nauczył się, musi zostać zwalidowane np. egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. Efekty uczenia się oraz potwierdzenie kwalifikacji muszą zostać przeprowadzone przez uprawnioną do tego instytucję.
W związku z powyższym, nie wszystkie szkolenia będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji, lecz mogą prowadzić do nabycia kompetencji, pod warunkiem zrealizowania wszystkich etapów nabycia kompetencji, określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, tj.:
1. Etap I – Zakres;
2. Etap II – Wzorzec – standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną Uczestnicy w wyniku przeprowadzonych szkoleń;
3. Etap III – Ocena – po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie należy przeprowadzić weryfikację efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny (np. egzamin zewnętrzny, test, rozmowa oceniająca);
4. Etap IV – Porównanie – po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie należy porównać uzyskane wyniki etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się).
Realizacja szkolenia zgodnie z powyższymi etapami będzie prowadziła do potwierdzenia kompetencji przez Uczestników oraz pozwoli na spełnienie wymogów określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Kluczowe dla nabywania kompetencji jest zapewnienie realizacji w ramach projektu ww. czterech etapów.
Po zakończeniu każdego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zgodnie z ww. zasadami.

Koszty administracyjne związane z organizacją wsparcia pokrywa Wykonawca.
Zamawiający każdorazowo poinformuje Uczestników o terminie szkoleń zawodowych oraz dostarczy Wykonawcy listy Uczestników Projektu. Wykonawca pokrywa koszty dojazdu Trenerów/Wykładowców na miejsca realizacji szkoleń zawodowych oraz ewentualne koszty noclegu.

4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – dotyczy wszystkich części zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
c) kadra przewidziana do prowadzenia szkoleń musi posiadać wiedzę i doświadczenie: wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia oraz udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie,
d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym wraz z osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

5. DOKUMENTY SKŁADANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – dotyczy wszystkich części zamówienia
1. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a) formularz oferty (załącznik nr 1),
b) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 2),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualną informację o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert – dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą,
d) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (załącznik 3),
e) życiorys/y osoby/osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
f) wykaz zrealizowanych usług szkoleniowych w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub jego części w przeciągu ostatnich 3 lat (załącznik nr 4),
g) parafowany wzór umowy (załącznik nr 5),
h) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikację potwierdzone za zgodność z oryginałem (wszystkich osób przewidzianych do realizacji zamówienia),
i) kserokopię dokumentu potwierdzającego wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.
3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

6. WYKLUCZENIE WYKONAWCY – dotyczy wszystkich części zamówienia
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY – dotyczy wszystkich części zamówienia
1. Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
3. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
cena – waga 100%;

4. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 punktów (cena – maksymalnie 100 pkt).
5. Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:

a) Cena – waga 100% (maksymalnie 100 punktów)
Cenę brutto za wykonanie zamówienia należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone według następującego wzoru:

6. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta otrzyma najwyższą liczbę punktów.
8. Wykonawca, bądź Wykonawcy których oferty zostaną wybrane zostaną wezwani do podpisania umowy – wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. Wykonawca składający ofertę oświadcza, że zapoznał się z treścią załączonego wzoru umowy i nie wnosi do jej treści żadnych uwag.
9. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą będzie przedłożenie podpisanego oświadczenia przez Wykonawcę o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
10. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

8. ODRZUCENIE OFETY – dotyczy wszystkich części zamówienia
1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu,
c) przedstawi nieprawdziwe informacje,
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
3. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.

9. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA – dotyczy wszystkich części zamówienia
1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b) ostatecznej ilości uczestników objętych szkoleniem zawodowym,
c) zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji szkolenia zawodowego z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji Projektu.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT – dotyczy wszystkich części zamówienia
1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przed odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku do oferty musi być dołączone upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy).
4. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę lub przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku do oferty musi być dołączone upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy).
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej.
6. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
7. Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura Zamawiającego:

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz
ul. Gubińska 8/36
54-434 Wrocław

i opatrzyć opisem:

Oferta na przeprowadzenie
szkoleń zawodowych
w ramach Projektu „Fabryka szans”

8. Termin składania ofert upływa 13.03.2018 r. o godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu do biura Zamawiającego).
9. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
10. Otwarcie ofert nastąpi 13.03.2018 r.
11. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
12. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.
13. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu podpisania umowy.
14. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
15. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
a) zmiany terminu wykonania usługi, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,
c) zmniejszenia ceny netto, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny, stawki i kwoty podatku VAT – jeśli dotyczy,
d) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikające z okoliczności określonych w ppkt b) i c).
16. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
19. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym, nr tel.: 508 088 326, e-mail: ake@post.pl

 

DO POBRANIA: OFERTA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF)

Skip to content