Wrocław, 23.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone w trybie rozeznania rynku

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz

będąca Partnerem Projektu

Fabryka szans”

nr RPLD.09.01.01-10-0051/16

realizowanego przez

EURO CONSULTING Wioletta Żybort

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego


 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz

ul. Gubińska 8/36

54-434 Wrocław

NIP: 8861240201

REGON: 020380955

reprezentowana przez Krzysztofa Kuryłowicz – Właściciela

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone w rybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (z dnia 19 września 2016 r.).

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego: www.ake-eu.pl

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne,  Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy:

Kod CPV

79111000-5 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego

Przedmiotem zapytania ofertowego przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla 60 Uczestników Projektu „Fabryka szans”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 60 osób (35 kobiet, 25 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących według Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim, pozostających bez zatrudnienia.

Projekt realizowany jest w okresie: od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

Poradnictwo prawne wyposaży Uczestników Projektu w wiedzę dotyczącą rodzajów ryzyka socjalnego (niezdolność do pracy) i możliwych form pomocy oraz zwiększy świadomość Uczestników na temat ich praw, w tym obywatelskich, wspierając ich w rozwiązywaniu problemów prawnych determinujących ich wykluczenie (bezprawne zwolnienie z pracy, niedopełnienie formalności dotyczących należnych im świadczeń i inne).

Celem poradnictwa prawnego jest zapoznanie Uczestników Projektu z przysługującymi im prawami i możliwościami. Konsultację z doradcą prawnym posłużą jako „bank” wiedzy w zakresie uregulowań prawnych i dostępnych możliwości wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełno sprawnościami.

 

Wymiar: 60 osób x 3 godziny = 180 godzin (1 godzina = 60 minut)

Termin realizacji: wrzesień 2017 r. – październik 2017 r.

Planowane miejsce realizacji zajęć: obszar województwa łódzkiego.

 

Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca:

Wykonawca posiada wykształcenie wyższe/zawodowe o kierunku prawo lub tożsamym lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie poradnictwa prawnego. Wykonawca posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT:

 1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ake@post.pl lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na adres biura Zamawiającego: ul. Gubińska 8/36, 54-434 Wrocław. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (nie np. data nadania czy data 31 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00.)

 2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego.

 3. Oferta wraz z załącznikiem powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną należy wskazać osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

 4. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.

 5. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

 6. Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi [w szczególności składki ZUS, podatek, koszty uzyskania przychodu, w tym m.in. koszty dojazdu (tam i z powrotem) na miejsce realizacji usługi].

 7. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym, nr tel.:
  607 764 450, e-mail: ake@post.pl.


INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o zmianach w treści zapytania ofertowego oraz o nowym terminie składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej:

www.ake-ue.pl

 1. Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania
  do momentu upublicznienia modyfikacji.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

………………………………………………

(Zamawiający lub osoba działająca

w imieniu Zamawiającego)

 

DO POBRANIA PEŁNY DOKUMENT (PDF)

Skip to content