Wrocław, 08.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone w trybie rozeznania rynku

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz

będący Partnerem Projektu „Gama możliwości”

nr RPMP.09.01.02-12-0287/17

realizowanego przez

EURO CONSULTING Wioletta Żybort

zaprasza do złożenia oferty na

przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Akademia Kształcenia Europejskiego

Krzysztof Kuryłowicz
ul. Gubińska 8/36
54-434 Wrocław

NIP 8861240201, REGON 020380955

reprezentowana przez Krzysztofa Kuryłowicz – Właściciela

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone w rybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (z dnia 19 lipca 2017 r.).

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego: www.ake-eu.pl

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie,  Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy:

Kod CPV

85312320-8 Usługi doradztwa

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie grupowego treningu kompetencji społecznych dla 45 Uczestników Projektu „Gama możliwości”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 90 osób (52 kobiet, 38 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym: osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osób niepełnosprawnych oraz osób należących do III profilu pomocy, zamieszkujących wyłącznie na terenie powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa: nowotarskiego, brzeskiego, myślenickiego, suskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, proszowickiego oraz miasta Nowy Sącz i miasta Tarnów w województwie małopolskim.

Projekt realizowany jest w okresie: od 1 października 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Grupowe treningi umiejętności i kompetencji społecznych mają na celu pomoc w zniwelowaniu deficytów interpersonalnych (każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w 3 z 4 treningów, adekwatnie do potrzeb i zgodnie z założeniami Ścieżki Reintegracji opracowanej w ramach Projektu).

Grupowe zajęcia realizowane będą w oparciu o metody warsztatowe z naciskiem na rozbudzanie aktywności Uczestników Projektu i ich zaangażowanie w zdobywanie nowych umiejętności, budujących postawy zaradności i samodzielności.

Ramowy program grupowych treningów kompetencji społecznych:

 • PERCEPCJI SPOŁECZNEJ – rozwijanie u Uczestników Projektu zdolności trafnego postrzegania siebie i percepcji stanów emocjonalnych.

 • EMPATII PODEJMOWANIA RÓL – kształtowanie umiejętności rozumienia postaw i zachowań innych osób, wchodzenia w różne role społeczne i zawodowe,

 • KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ – przygotuje Uczestników Projektu do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społeczno-zawodowych,

 • ASERTYWNOŚCI – Uczestnicy Projektu ćwiczyć będą wyrażania uczuć, poglądów, postaw i życzeń w sposób bezpośredni i stanowczy, szanując opinie i prawa innych osób.

Wymiar: 4 grupy (1 grupa = 11-12 osób) x 36 godzin = 144 godziny (1 godzina = 45 minut). Każdy trening odbędzie się w wymiarze 12 godzin.

Termin realizacji: marzec – kwiecień 2018 r.

Planowane miejsce realizacji zajęć: obszar województwa małopolskiego.

Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca:

Wykonawca posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie wsparcia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe zgodne z przedmiotem zamówienia.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT:

 1. Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ake@post.pl lub pocztą tradycyjną w formie pisemnej na adres biura Zamawiającego: ul. Gubińska 8/36, Wrocław (54-434) do dnia 14 marca 2018 r. do godz. 12:00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego.

 2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

 3. Oferta wraz z załącznikiem powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną należy wskazać osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

 4. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.

 5. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

 6. Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi [w szczególności składki ZUS, podatek, koszty uzyskania przychodu, w tym m.in. koszty dojazdu (tam i z powrotem) na miejsce realizacji usługi].

 7. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym, nr tel.:
  508 088 326, e-mail: ake@post.pl

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o zmianach w treści zapytania ofertowego oraz o nowym terminie składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej:
  www.ake-edu.pl Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania do momentu upublicznienia modyfikacji.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

DO POBRANIA: ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych wraz z załącznikami (PDF)

Skip to content