„KARIERA OD NOWA – AKTYWIZACJA ZAWODOWA GRUP DEFAWORYZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM” WND-RPSL.07.01.03-24-04FB/16-002

 w ramach:

Oś priorytetowa7. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 Termin realizacji projektu – 01.07.2017-31.01.2019

CEL GŁÓWNY PROJEKTU wynikający bezpośrednio z problemu niskiej aktywności zawodowej i braku pracy w woj. śląskim, to zwiększenie, w terminie do 31.01.2019, zdolności do zatrudnienia min.122 (68K/54M) z 135 (75K/60M) osób z grupy docelowej, tj. osób powyżej 30 roku życia–80 bezrobotnych(45K/35M) i 55 nieaktywnych (biernych) zawodowo(30K/25M), należących do grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

-26 osób po 50 roku życia(15K/11M)

-75 kobiet (szczególnie powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka)

-14 osób z niepełnosprawnościami(8K/6M)

-67 długotrwale bezrobotnych(38K/29M)

-110 o niskich kwalifikacjach(62K/48M),

zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. śląskiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań projektowych obejmujących identyfikację indywidualnych potrzeb uczestników proj., opracowanie

Grupa docelowa[GD] proj. to 135 (75K/60M) os. po 30rż. (80 bezrobotnych-45K/35M i 55 nieaktywnych/biernych/ zawodowo-30K/25M), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: 26 osób po 50roku życia (15K/11M), 75K (szczególnie powracających na rynek pracy po urodzeniu/wychowaniu dziecka); 14osób z niepełnosprawnościami[ON](8K/6M), 67 długotrwale bezrobotnych (38K/29M) i 110 osób o niskich kwalifikacjach (62K/48M), zamieszkujących wg KC w woj. .śląskim.

Zadania

1 KARIERA OD NOWA. Krok pierwszy – indywidualna identyfikacja potrzeb

Proces aktywizacji osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy rozpocznie identyfikacja potrzeb w toku indywidualnych sesji z doradcą zawodowym/psychologiem (8h/UP). Identyfikacja obejmie diagnozę możliwości każdego UP w zakresie doskonalenia zawodowego, rozpoznanie stopnia oddalenia od rynku pracy, aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania określonych zawodów.

Efektem etapu identyfikacji potrzeb będzie opracowanie przez doradcę, w toku dwustronnych ustaleń z UP, IPD tj. osobistego programu poszukiwania zatrudnienia, zawierającego działania aktywizacyjne dostosowane do sytuacji osobistej UP. Każdy UP otrzyma więc ofertę wsparcia obejmującą formy pomocy zidentyfikowane jako niezbędne do poprawy sytuacji UP na rynku pracy: pośrednictwo pracy i opcjonalnie: ŚCIEŻKA A (szkolenia + staże 3-miesięczne), ŚCIEŻKA B (staże 6-miesięczne)-wsparcie proj. będzie zróżnicowane pod wzgl. form i intensywności.

Aby realnie zwiększyć szanse UP na zatrudnienie, działania w ramach IPD będą ściśle powiązane z potrzebami rynku pracy w woj. (m.in. na podst. MZDiN, Wyników badania popytu na pracę i dzięki współpracy Wnioskodawcy z potencjalnymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy w woj. śląskim).

Dzięki aktywnemu udziałowi UP w tworzeniu IPD każdy UP dokładnie pozna ustaloną dla niego ścieżkę aktywizacji i będzie świadomy konieczności angażowania się w realizację obranych celów.

W toku proj., doradca poprowadzi monitoring ścieżki aktywizacji UP (4h/UP), aby umożliwić modyfikację IPD zależnie od zmian aktualnej syt. osobistej UP bądź zewn. uwarunkowań mających wpływ na przebieg ścieżki.

2 KARIERA OD NOWA. Krok drugi – pośrednictwo pracy

Na każdym etapie realizacji IPD, UP zapewniony zostanie stały dostęp do usług indywidualnego pośrednictwa pracy (8h/UP) w zakresie wyboru zawodu zgodnego z ich kwalifikacjami i kompetencjami. Pośrednik przygotuje UP do poruszania się po rynku pracy: udziału w procesach rekrutacyjnych (wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, symulacja rozmów kwalifikacyjnych), będzie prezentował UP oferty pracy adekwatne do nabywanych na bieżąco w projekcie kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia, a także będzie inicjował kontakty UP z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami.

3 KARIERA OD NOWA. Krok trzeci – ścieżka szkoleniowo-stażowa (ŚCIEŻKA A)

105 UP (35 UP*3 edycje), u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia umiejętności zawodowych jako skuteczny sposób wejścia / powrotu na rynek pracy, jak i deficyty w zakresie doświadczenia zawodowego, odbędą ŚCIEŻKĘ A, tj. wsparcie zarówno w formie wysokiej jakości szkoleń umożliwiających nabycie nowych, podwyższenie lub dostosowanie kwalifikacji zawodowych do specyfiki lokalnego rynku i zapotrzebowania lokalnych pracodawców, jak i w formie 3-miesięcznych staży odbywanych po etapie szkoleniowym.

4 KARIERA OD NOWA. Krok czwarty – ścieżka stażowa (ŚCIEŻKA B)

30 UP (10 UP*3 edycje), u których główną barierą okaże się brak doświadczenia zawodowego, a nie kwalifikacji zawodowych, podejmie ŚCIEŻKĘ B tj. odbędzie 6 m-czne staże, podczas których, tak jak UP odbywający staże 3 m-czne w ramach ŚCIEŻKI A, wykorzysta posiadane kwalifikacje w rzeczywistym miejscu pracy, nabędzie praktyczne umiejętności do wykonywania pracy i ostatecznie przełamie bierne postawy.

Do pobrania:

Skip to content