Tytuł projektu: „Koniec stagnacji, czas aktywizacji!

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VI: Rynek pracy; Działanie VI.2 Aktywizacja zawodowa

Projekt zakłada zwiększenie do 31.10.2020 zdolności do podjęcia zatrudnienia 120 osób (70K/50M) powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. wielkopolskiego, pozostających bez zatrudnienia [100 bezrobotnych (58K/42M) i 20 biernych zawodowo (12K/8M)], znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • 70 kobiet,
  • min. 40 długotrwale bezrobotnych (24K/16M),
  • min. 10 osób z niepełnosprawnościami (6K/4M),
  • min. 60 osób o niskich kwalifikacjach (36K/24M),
  • min. 24 osoby w wieku 50 lat i więcej (14K/10M).

1. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje:

A. Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem IPD

Pierwszym etapem udziału w projekcie będzie uczestnictwo wszystkich 120 UP (70K/50M) w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym. W ramach spotkań z każdym ze 120 UP (2 edycje * 60 UP * 4h/UP) doradca zawodowy zdiagnozuje potrzeby i możliwości każdego UP w zakresie doskonalenia zawodowego, stopień oddalenia od rynku pracy, aktualny stan wiedzy, kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania określonych zawodów. Efektem spotkań z doradcą będzie opracowanie lub aktualizacja dla każdego UP IPD, zawierającego formy wsparcia projektowego konieczne do realizacji w kontekście sytuacji UP, działania do samodzielnej realizacji oraz termin i warunki zakończenia IPD. Na podstawie identyfikacji potrzeb przez doradcę zawodowego, nastąpi przydział każdego uczestnika projektu do jednej z trzech ścieżek wsparcia:

  1. ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA dla 48 UP z deficytami w zakresie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych, lecz jednocześnie posiadających doświadczenie zawodowe.
  2. ŚCIEŻKA SZKOLENIOWO-STAŻOWA dla 42 UP z deficytami zarówno w zakresie kompetencji i/lub kwalifikacji oraz doświadczeniu zawodowym.
  3. ŚCIEŻKA STAŻOWA dla 30 UP z deficytami w zakresie doświadczenia zawodowego, lecz jednocześnie posiadających odpowiednie kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe.

B. Poradnictwo zawodowe.

Grupowe Poradnictwo okaże możliwe ścieżki poszukiwania pracy i zmotywuje UP do działania. Wszyscy UP wezmą udział w grupowym poradnictwie zawodowym [2 edycje * 5 grup (1 grupa=12UP)*12 h; łącznie 120 UP*12 h/UP]. Celem grupowego poradnictwa zawodowego będzie pokonanie barier zawodowych (np. nieumiejętność poszukiwania pracy, brak profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych) poprzez zapoznanie UP z różnymi metodami poszukiwania zatrudnienia, przeanalizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy, rozbudzenie aktywności i samodzielności UP, naukę autoprezentacji w rozmowie z pracodawcą, zdobycie umiejętności profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz networkingu. Grupowe poradnictwo zawodowe będzie miało formę wykładu, zajęć warsztatowych i prowadzić będzie do nabycia przez UP kompetencji w związku z uczestnictwem w grupowym poradnictwie zawodowym.

C. Szkolenia zawodowe

W szkoleniach zawodowych weźmie udział łącznie 75% UP, tj. 90 (52K/38M) osób. Wymiar szkoleń – 2 edycje * 45 UP* średnio 110h / UP. Aby realnie zwiększyć szanse UP na pozyskanie i utrzymanie pracy, zaplanowano realizację zindywidualizowanych szkoleń zawodowych służących nabyciu kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Konkretne tematy /nazwy szkoleń zostaną wskazane w toku projektu w oparciu o ustalenia IPD każdego UP przy uwzględnieniu zdiagnozowanych potrzeb właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

D. Staże

Dla 60%UP, tj. łącznie 72 UP (42K/30M) Wnioskodawca zaplanował 3-miesięczne staże zawodowe, w tym:

  • dla 42 UP biorących udział w szkoleniach zawodowych w projekcie (staże będą powiązane z odbywanymi szkoleniami),
  • dla 30 UP posiadających odpowiednie kwalifikacje/ kompetencje, którym brak jednak doświadczenia zawodowego.

Podczas odbywania staży UP wykorzystają posiadane kompetencje i kwalifikacje zawodowe w rzeczywistym miejscu pracy, nabędą praktyczne umiejętności do wykonywania pracy i ostatecznie przełamią bierne postawy.

Staże odbędą się na podstawie trójstronnych umów między Wnioskodawcą, UP i pracodawcą przyjmującym na staż.

E. Pośrednictwo pracy

Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy dla wszystkich UP (2 edycje * 60 UP * 5h/UP). Pośrednicy pracy będą towarzyszyli UP w kluczowym etapie projektu tzn. przygotowaniu ich do wejścia na rynek pracy poprzez udzielenie informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy, inicjowaniu i organizowaniu kontaktów UP z pracodawcami, wesprą UP w znajdowaniu ofert pracy zgodnych z ich kwalifikacjami i kompetencjami, każdemu UP przedstawią min. 3 oferty.

Do pobrania:

0. regulamin uczestnictwa
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Klauzula-informacyjna-wizerunek
3. Umowa uczestnictwa
4. deklaracja uczestnictwa
5. oświadczenie ochrona danych przy deklaracji

Skip to content