Tytuł projektu: Małopolski POWER

Okres realizacji projektu: od: 2019-06-01 do: 2020-09-30

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy

Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 979 408,00 zł

Dofinasowanie: 930 437,60 zł

Obszar realizacji projektu: Całe województwo MAŁOPOLSKIE

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU

jest zwiększenie do 30.09.2020 zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 osób w wieku 18-29 lat, wyłącznie biernych zawodowo, zamieszkujących w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego / uczących się na obszarze województwa małopolskiego, należących do przynajmniej jednej z grup:

 • osoby zamieszkujące obszary wiejskie (określone według klasyfikacji DEGURBA: kategoria 3 obszary wiejskie, słabo zaludnione) położone poza ZIT,
 • rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem,
 • osoby z niepełnosprawnościami (w tym min. 3 osoby z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), 48 osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET),

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań:

 • identyfikacja potrzeb i opracowanie oraz weryfikacja IPD,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu
 • szkolenia zawodowe,
 • staże.
 • pośrednictwo pracy

GRUPA DOCELOWA

stanowi 60 osób w wieku 18-29 lat, wyłącznie biernych zawodowo, zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego/uczących się na obszarze województwa małopolskiego należących do przynajmniej jednej z grup:

 • osoby zamieszkujące obszary wiejskie (określone według klasyfikacji DEGURBA: kategoria 3 obszary wiejskie, słabo zaludnione) położone poza ZIT,
 • rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem,
 • osoby z niepełnosprawnościami (w tym min. 3 osoby z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),

REKRUTACJA:

otwarty nabór w województwie małopolskim z zachowaniem dostępności dla osób niepełnosprawnych i zgodnie z zasadą równości szans. Biuro projektu dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – parking przed wejściem, poręcze, szerokie schody i ciągi komunikacyjne, dostosowana toaleta. W razie dodatkowych potrzeb/problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu pod numerem  663-168-110; 601-350-260.

ETAPY:

 1. Nabór formularzy (dostępne w biurze proj. i na stronie www, w formularzu pyt. o specjalne potrzeby ON) pocztą/mailem/kurierem/osobiście – dogodnie dla każdej osoby.
 2. Ocena spełnienia kryteriów FORMALNYCH – niespełnienie skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.
 • status osoby biernej zawodowo
 • wiek 18-29 lat
 • zamieszkiwanie w WM w rozum. KC, lub nauka na obszarze WM

przynależność do min. jednej z grup:

 • osoby zamieszkujące obszary wiejskie
 • rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie zw.z opieką nad dzieckiem
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • brak przynależności do GD określonej dla trybu konkursowego Poddziałania 1.3.1
 • nieuczestniczenie w innym proj. realizowanym w tym samym czasie w ramach POWER

3. Ocena spełnienia kryteriów DODATKOWYCH

 • nieuczestniczenie w kształceniu/szkoleniu [+ 10 pkt]
 • status ON [+5 pkt], [ON z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – dodatkowo +5 pkt]
 • niskie kwalifikacje (wykształcenie do ISCED 3 włącznie) [+5 pkt]
 • status byłego UP z CT9 RPO [+5 pkt]

4. Przyjęcie do projektu 60 osób z najwyższą liczbą punktów w ramach list rankingowych

REALIZOWANE W PROJEKCIE ZADANIA

Zadanie 1: Identyfikacja potrzeb i opracowanie IPD

Podczas indywidualnych spotkań z UP (4h/UP) doradca zawodowy dzięki wywiadom diagnostycznym i badaniom testowym, rozpozna deficyty, potencjał i predyspozycje UP, ich oczekiwania, mocne i słabe strony, poziom motywacji, dokona bilansu ich kompetencji, wykształcenia i doświadczenia, aby wspólnie z UP zdefiniować cel zawodowy, ustalić działania i formy pomocy, zadania do samodzielnej realizacji, terminy i warunki zakończenia IPD.

Projekt przewiduje spotkania z doradcą w celu weryfikacji i ewentualnej aktualizacji IPD możliwe przez cały okres udziału UP w projektu w dogodnych terminach, gdy zajdzie potrzeba (średnio 2h/UP).

Każdy UP otrzyma ofertę wsparcia obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Wsparcie doradcy zawodowego jest realizowane indywidualnie na bieżąco – w chwili rekrutacji uczestnika zostaje ustalona data spotkania z doradca zawodowym – min. 2 dni po ok. 2 godz., monitoring/weryfikacja IPD następuje podczas realizacji poszczególnych form wsparcia (szkolenie, staże, Jobcoaching, pośrednictwo pracy) -2 spotkania po ok. 1 godz.

Zadanie 2: Poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu oraz pośrednictwo pracy

JOBCOACHING jako skuteczne narzędzie wspierania rozwoju personalno-zawodowego pomoże UP w trwałym wejściu na rynek pracy i poprawie ich sytuacji zawodowej. Metoda ta szczególny nacisk kładzie na motywowanie do kształcenia i poszerzania kompetencji osób niechętnych dokształcaniu się. Po opracowaniu IPD UP podejmą jobcoaching (8h/UP) który wesprze realizację IPD, budując motywację UP i pomagając rozwiązać bieżące trudności w sferze zawodowej, co pozwoli osiągnąć trwałe efekty zmiany postaw i sytuacji UP.

Wsparcie coacha jest realizowane indywidualnie na bieżąco – w chwili podjęcia przez uczestnika szkolenia/stażu – min. 4 spotkania po 2 godz. każde. Spotkania są ustaleni z każdym z uczestników indywidualne w godzinach wolnych od realizacji szkolenia lub stażu.

Aby wyposażyć UP w umiejętność poruszania się po rynku pracy i samodzielnego poszukiwania zatrudnienia projekt zapewni im stały dostęp do usługi POŚREDNICTWA PRACY. Pośrednictwo będzie towarzyszyć każdej formie aktywizacji, a pośrednik będzie monitorował aktywność UP w poszukiwaniu pracy. Podczas indywidualnych spotkań z UP (8h/UP) pośrednik pracy zbierze niezbędne informacje w ramach wspólnego poszukiwania zatrudnienia. Następnie pozyska od pracodawców i zaprezentuje UP oferty pracy (min.3/UP) adekwatne do ich kwalifikacji i doświadczenia oraz udzieli pracodawcom informacji o kandydatach do pracy. Pośrednik poinformuje UP o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy, a także o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednik będzie wspierał UP w poruszaniu się po rynku pracy: przygotuje do udziału w rekrutacji (omówi potencjalne pytania rekruterów i zweryfikuje dokumenty aplikacyjne UP) oraz zainicjuje kontakty UP z pracodawcami. Pośrednictwo pracy pobudzi UP do samodzielnego działania i pozwoli w możliwie krótkim czasie uzyskać zatrudnienie.

Wsparcie pośrednika pracy jest realizowane indywidualnie na bieżąco – w chwili podjęcia przez uczestnika szkolenia/stażu – min. 2 spotkania po 1-2 godz. każde.

Zadanie 3: Szkolenia zawodowe (okres realizacji: 10.2019-04.2020)

By zwiększyć szanse na skuteczne pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia dla 52 UP których kwalifikacje i kompetencje nie są adekwatne do potrzeb rynku pracy zaplanowano

SZKOLENIA ZAWODOWE (średnio 110h/UP).

W celu maksymalnej indywidualizacji wsparcia i dopasowania do zdiagnozowanych potrzeb i potencjałów UP oraz wymogów rynku pracy w projektu zaplanowano szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi bieżącymi potrzebami właściwego regionalnego lub lokalnego rynku pracy.

Szkolenia prowadzić będą do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach oczekiwanych przez pracodawców w WM lub powiatach, z których pochodzą UP lub w których planują podjąć zatrudnienie. Zawody oczekiwane przez pracodawców to te wskazane jako deficytowe w najbardziej aktualnym na dzień organizacji szkolenia lub identyfikacji potrzeb szkoleniowych UP powiatowym lub małopolskim Barometrze zawodów.

Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji będzie każdorazowo zweryfikowane przez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych lub zawodowych (np. w formie egzaminu). Ponadto zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem, wskazującym co najmniej efekty uczenia się, które dana osoba osiągnęła w ramach szkolenia.

Miejsce i zakres szkoleń: indywidualnie dostosowane do potrzeb UP.

W załączeniu wykaz dotychczas prowadzonych szkoleń.

Zadanie 4: Staże zawodowe

Dla 50UP z największymi deficytami w zakresie doświadczenia zawodowego przewidziano wsparcie w postaci 4 miesięcznych STAŻY, których celem jest wyposażenie UP w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodów, do których posiadają odpowiednie predyspozycje.

Staże odbędą się na podstawie trójstronnych umów między Wnioskodawcą, UP i pracodawcą przyjmującym na staż, zawierających podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym: cel, czas trwania, wysokość stypendium (1033,70 zł/m-c netto), miejsce pracy, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu.

Miejsce stażu: indywidualnie dostosowane do potrzeb UP.

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla ON:

 • osobne listy Kobiet i Mężczyzn
 • premiowany udział osób niepełnosprawnych
 • język proj.-łatwy i wrażliwy na płeć
 • promowanie pozytywnego wizerunku osób młodych
 • materiały dostosowane do możliwości uczestników projektu, w tym osób niepełnosprawnych
 • budynki i sale bez barier architektonicznych

Wsparcie dodatkowe:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną podczas wszystkich formy wsparcia
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW przed szkoleniami i stażami

Miejsce i zakres staży: indywidualnie dostosowane do potrzeb UP.

W załączeniu wykaz aktualnie prowadzonych staży.

Do pobrania:

Kontakt:

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz

Biuro projektu: 33-100 Tarnów ul. Słowackiego 33-37

Pomieszczenia biura projektu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Biuro czynne codziennie w godz. 8.00-16.00
Tel.: 663168110; 601350260;

E-mail: uwierzwsiebie.tarnow@onet.pl

 

Skip to content