PROJEKT „NOWA PERSPEKTYWA”

Realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
Okres realizacji projektu: 01.01.2014r. – 30.06.2015r.
Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30r. życia zamieszkałych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie, którzy pozostają bez zatrudnienia (w tym są zarejestrowani jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy), a dochody tych osób nie przekraczają 456 zł na osobę w rodzinie lub 542 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.
Celem Projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 40 osób ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Miasteczko Krajeńskie w wieku powyżej 30r. życia do 30 czerwca 2015 roku.

PROJEKT „NOWA PERSPEKTYWA”
Realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
Okres realizacji projektu: 01.01.2014r. – 30.06.2015r.
Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30r. życia zamieszkałych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie, którzy pozostają bez zatrudnienia (w tym są zarejestrowani jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy), a dochody tych osób nie przekraczają 456 zł na osobę w rodzinie lub 542 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.
Celem Projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 40 osób ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Miasteczko Krajeńskie w wieku powyżej 30r. życia do 30 czerwca 2015 roku.
Cel główny Projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • podjęcie zatrudnienia przez min. 20% Uczestników Projektu,
  • podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych
  • zwiększenie umiejętności poruszenia się po szczególnie trudnym rynku pracy,
  • zwiększenie poczucia wartości w tym wiary we własne siły, eliminacja barier społecznych oraz wzrost umiejętności i kompetencji społecznych
  • zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie praktycznych umiejętności zawodowych.

W trakcie trwania Projektu 40 osób (25 kobiet i 15 mężczyzn) weźmie udział w profesjonalnych kursach i szkoleniach zawodowych, które poprzedzone będą cyklem przygotowawczym: indywidualnym wsparciem terapeuty, doradcy zawodowego, asystenta rodziny, prawnika oraz warsztatami pn: Szukam pracy, Zakładamy spółdzielnie socjalną, Rozwijam przedsiębiorczość, Poznaję siebie, Podejmuję decyzję, Planuję działania. Specjalnie dla Kobiet zorganizowane zostanie warsztat KOBIETA Z KLASĄ. (w warsztacie przewidziane: 1 wyjście do restauracji, zakup bonów odzieżowych, zakup kosmetyków).
Projekt NOWA PERSPEKTYWA przewiduje również usługi pośrednika pracy oraz płatne 4 miesięczne staże zawodowe dla wszystkich Uczestników.
Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków uczestnictwa w projekcie oraz zasady realizacji usług szkoleniowo-doradczych zawiera Regulamin Projektu „Nowa perspektywa”. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie prosimy o zapoznanie się z postanowieniami ww. Regulaminu.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie!

Lider projektu:
• Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz
Partnerzy projektu:
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim

Więcej informacji o projekcie

Skip to content