Harmonogram staży (PDF)

Cel główny projektu: to zwiększenie do 30.11.2018r zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 120 osób (70K/50M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących wg Kodeksu Cywilnego w woj. łódzkim, pozostających bez zatrudnienia, w tym:

  • min.12 Osób Niepełnosprawnych (7K/5M)
  • min.48 osób (28K/20M) bezrobotnych z III profilem pomocy

Wartość projektu to: 1 971 080,64 PLN,

Dofinansowanie: 1 872 526,60 PLN w tym 1 675 418,54 PLN dofinansowanie z UE i 197 108,06PLN dofinansowanie z  BP.

Grupa docelowa to 120 osób (70K/50M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym [wg def. wytycznych w obszarze włączenia społ.i zwalczania ubóstwa] które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społ., zamieszkujących wg KC na obszarze woj.łódzkiego, pozostających bez zatrudnienia,w tym:

  • min. 12 (7K/5M) osób niepełnosprawnych
  • min. 48 (28K/20M) osób należących do III profilu pomocy

Projekt „Nowa szansa, lepsze jutro 3” – okres realizacji projektu 01.04.2017r. do 31.11.2018r.

Cel zostanie osiągnięty przez objęcie ww. grupy wsparciem w ramach 5 ZADAŃ:

1. Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR), mentoring
Mentoring, jako skuteczne narzędzie rozwoju personalno-zawodowego, pomoże uczestnikom projektu (UP) w wejściu na rynek pracy. Po etapie tworzenia IŚR rolę mentora przyjmie psycholog, który tworząc z uczestnikami projektu partnerską relację, wesprze kształtowanie IŚR, budując ich motywację i samoocenę-także na tle różnic społecznych i stereotypów płci (treningi symulacyjne, mapowanie problemu) co pozwoli osiągnąć trwałe efekty w zakresie zmiany postaw i sytuacji uczestników projektu.

2.Treningi kompetencji społecznych
Uczestnicy projektu, będąc świadomi swoich predyspozycji i deficytów, wezmą udział w grupowych treningach kompetencji społecznych, realizowanych z naciskiem na rozbudzenie aktywności i zwiększenie poczucia samodzielności-każdy UP weźmie udział w 3 (indywidualnie dobranych w ramach IŚR) spośród 4 dostępnych tematów:
*PERCEPCJI SPOŁECZNEJ rozwijającego zdolność UP do trafnego postrzegania siebie oraz odczytywania komunikatów werbalnych i niewerbalnych, niwelowanie przeświadczenia o negatywnej ocenie przez otoczenie
*PODEJMOWANIA RÓL kształtującego-przez symulacje w bezpiecznych warunkach-umiejętność odnalezienia się w różnych sytuacjach, a tym samym wzmacniającego zaradność, pewność siebie UP i aktywne postawy
*INTERPERSONALNEGO przygotowującego UP do inicjowania i podtrzymywania kontaktów społecznych i zawodowych oraz asertywności m.in. w relacjach z pracodawcą
*AUTOPREZENTACJI rozwijającego u UP umiejętność kreowania pożądanego wizerunku i prezentowania mocnych stron.

3. Poradnictwo indywidualne
Aby lepiej radzić sobie z problemami dnia codziennego, UP otrzymają wsparcie w postaci indywidualnego specjalistycznego poradnictwa:
*PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO – wyposaży UP w wiedzę dot. rodzajów ryzyka socjalnego (utrata/niezdolność do pracy) i możliwych form pomocy oraz zwiększy świadomość na temat praw obywatelskich, wspierając w rozwiązywaniu problemów prawnych wpływających na wykluczenie (bezprawne zwolnienie, niedopełnienie formalności dotyczących należnych świadczeń).
*ZAWODOWEGO – rozwinie u UP postawę samodzielności w decydowaniu o dalszym rozwoju kariery, w tym w zakresie dostosowywania swoich kwalifikacji i umiejętności do warunków panujących na rynku pracy. UP poznają skuteczne techniki autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także zasady tworzenia CV i listu motywacyjnego.

4. Szkolenia zawodowe
Aby realnie zwiększyć szanse UP na pozyskanie i utrzymanie pracy, zaplanowano szkolenia służące nabyciu kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Indywidualizację ww. wsparcia umożliwi realizacja SZKOLEŃ ZAWODOWYCH – konkretne tematy /nazwy szkoleń zostaną wskazane w toku projektu w oparciu o ustalenia IŚR każdego UP. Dodatkowo będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy w woj. łódzkim.

5. Staże i pośrednictwo pracy
Nabyte kwalifikacje wszyscy UP wykorzystają w praktyce – każdy UP zostanie obligatoryjnie objęty wsparciem służącym zdobyciu doświadczenia zawodowego w formie 3 miesięcznego stażu powiązanego z odbytymi szkoleniami.
Natomiast sprawne wejście na rynek pracy zapewni UP indywidualne wsparcie pośrednika pracy, który zaprezentuje UP oferty (min.3/UP) adekwatne do ich predyspozycji, kwalifikacji i doświadczenia, zainicjuje kontakty z pracodawcami i dostarczy aktualnych informacji o rynku pracy.

Do pobrania:

Skip to content