HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Celem główny proj. jest zwiększenie do 30.06.2019 zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 135 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społ., zamieszkujących wg KC w woj. łódzkim, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych z III profilem pomocy).

Cel zostanie osiągnięty przez objęcie ww. grupy wsparciem w ramach 4 ZADAŃ:

1. Opracowanie IŚR i treningi kompetencji społ.

UP rozpoczną udział w proj. od indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym [135 UP*4h/UP], który zidentyfikuje ich potrzeby, sytuację społ.-zawodową, deficyty i predyspozycje.

Na podstawie diagnozy, doradca zawodowy wraz z każdym UP opracuje Indywidualną Ścieżkę Reintegracji [IŚR], w oparciu o którą realizowany będzie proces wsparcia w proj. IŚR określi cele społeczno – zawodowe UP i formy wsparcia zaplanowane indywidualnie do realizacji i odpowiadające na potrzeby UP. Każdy z UP podpisze kontrakt socjalny lub równoważny, realizowany w ramach przewidzianych zadań.

Wsparcie doradztwa IŚR jest pierwszym ze wsparć które jest realizowane w ramach projektu spotkania odbywają się indywidualne (2 dni x 2 godziny);

Wsparcie realizowano w terminie 24.11.2017 – 20.05.2019r

Ponadto każdy UP weźmie udział w wybranych 3 spośród 4 propozycji grupowych treningów kompetencji społecznych realizowanych z naciskiem na rozbudzenie aktywności i samodzielności:

*ŻYCIE CODZIENNE – tematyka oscylować będzie wokół umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, wypełniania obowiązków rodzinnych, racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi

*KOMUNIKACJA-kształtowanie pozytywnych relacji z bliskimi, osobami z otoczenia, pracodawcami, urzędnikami

*AUTOPREZENTACJA-umiejętność kreowania pożądanego wizerunku i prezentowania swoich mocnych stron

*JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?-umiejętność rozładowywania napięcia w sytuacji rodzinnych i zawodowych, łagodzenia konfliktów

Treningi prowadzić będą do nabycia przez UP kompetencji weryfikowanych w IV etapach:

ZAKRES: 135 UP biorących udział w ww. treningach

WZORZEC: UP potrafią funkcjonować w codziennym życiu, nawiązywać kontakty interpersonalne prywatne i formalne, korzystnie się prezentować, radzić sobie w sytuacjach stresogennych i konfliktowych

OCENA: weryfikacja spełniania kryteriów: 80% obecności na zajęciach, 60% z testu kompetencji na koniec zajęć

PORÓWNANIE wyników UP z wymaganiami i wydanie zaświadczeń potwierdzające zdobyte kompetencje

Aktualne terminy realizacji treningów kompetencji (załącznik):

grupowe treningi kompetencji społecznych ŻYCIE CODZIENNE 12 godz.

grupowe treningi kompetencji społecznych KOMUNIKACJA 12 godz.

grupowe treningi kompetencji społecznych AUTOPREZENTACJA 12 godz.

Godziny realizacji

Miejsce realziacji

07/08.07.2018 14/15.07.2018 21/22.07.2018 9.00-15.00 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok.5
23/24.08.2018 25/26.08.2018 27/28.08.2018 9.00-15.00 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok.5
13/14.10.2018 21/22.10.2018 27/28.10.2018 9.00-15.00 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok.5
13/14.10.2018 21/22.10.2018 27/28.10.2018 14.00-20.00 99-400 Łowicz, ul. Zgodna 13 pok. 2
08/09.12.2018 15/16.12.2018 29/30.12.2018 9.00-15.00 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok.5
23/24.03.2019 06/07.04.2019 13/14.04.2019 9.00-15.00 99-400 Łowicz, ul. Zgodna 13 pok. 2
23/24.03.2019 06/07.04.2019 13/14.04.2019 14.00-20.00 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok.5
27/28.04.2019 04/05.05.2019 11/12.05.2019 9.00-15.00 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok.5
17/18.05.2019 19/20.05.2019 21/22.05.2019 9.00-15.00 90-135 Łódź ul. Narutowicza 24 lok. 35
21/22.05.2019 21/22.05.2019 23/24.05.2019 9.00-15.00 90-135 Łódź ul. Narutowicza 24 lok. 35
21/22.05.2019 21/22.05.2019 23/24.05.2019 9.00-15.00 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok.5

2. Jobcoaching, indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne

Aby lepiej radzić sobie z problemami zawodowymi, intrapsychicznymi i z otoczeniem, UP otrzymają wsparcie w postaci INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA (każde spotkanie ustalane indywidualnie uczestnikiem:

*JOBCOACHING. Proj. adaptuje rozwiązanie z bazy KIW: „Jobcoaching – innowacyjna aktywizacja bezrobotnych 45+” Adaptacja nastąpi zgodnie z przewidzianą Metodyką – Dostosowaniem programu treningu pracy do potrzeb różnych grup odbiorców (w tym przypadku zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym w różnym wieku). Jobcoaching jako skuteczne narzędzie wspierania rozwoju personalno-zawodowego pomoże UP w trwałym wejściu na rynek pracy. Metoda ta szczególny nacisk kładzie na motywowanie do kształcenia i poszerzania kompetencji osób niechętnych dokształcaniu się. Po zadaniu 1 stałe wsparcie UP przejmie jobcoach (spotkania indywidualne: 135UP*8h/UP, min. 1h/m-c), który wesprze realizację IŚR, budując motywację UP i pomagając rozwiązać bieżące trudności w sferze zawodowej co pozwoli osiągnąć trwałe efekty zmiany postaw i sytuacji UP.

Wsparcie realizowane w terminie 04.01.2018 – nadal

*PRAWNE I OBYWATELSKIE (135 UP*3h/UP), które wyposaży UP w wiedzę dotyczące rodzajów ryzyka socjalnego i możliwych form pomocy oraz zwiększy świadomość UP na temat ich praw, w tym obywatelskich, wspierając UP w rozwiązywaniu np. problemów prawnych determinujących ich wykluczenie

Wsparcie realizowane w terminie 17.02.2018 – nadal

*PSYCHOLOGICZNE(135UP*4h/UP) będzie miało na celu przezwyciężenie barier mentalnych UP. Psycholog pomoże UP przełamać lęki, nauczy radzić sobie z trudnymi sytuacjami i kontrolować emocje. Łagodząc zdiagnozowane deficyty intrapsychiczne, UP–dzięki wsparciu–będą dążyć do lepszego poznania i zrozumienia siebie i efektywniejszego wykorzystania potencjału

Wsparcie realizowane w terminie 11.12.2017 – nadal

3. Szkolenia zawodowe

By realnie zwiększyć szanse UP na pozyskanie i utrzymanie pracy, zaplanowano szkolenia służące nabyciu kompetencji lub kwalifikacji zawodowe [135 UP * śr.100h/UP]. Maksymalną indywidualizację ww. wsparcia umożliwi realizacja SZKOLEŃ ZAWODOWYCH NA ZASADZIE USŁUGI ZLECONEJ -konkretne tematy szkoleń zostaną wskazane w toku proj. w oparciu o ustalenia IŚR każdego UP. Dodatkowo będą zgodne z potrzebami rynku pracy w woj. łódzkim

Projekt zakłada mechanizmy gwarantujące wysoką jakość ww. szkoleń ich efektem będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji (weryfikowanych w IV etapach: Zakres, Wzorzec, Ocena, Porównanie), przy czym min.40% UP biorących udział w szkoleniach uzyska kwalifikacje). Każde szkolenie prowadzić będzie do uzyskania kompetencji lub kwalifikacji, które po zakończeniu szkolenia zostaną poddane ocenie i walidacji przez uprawnioną instytucję (egzamin).

Aktualny harmonogram szkoleń (załącznik):

LP.

Wsparcie – szkolenia zawodowe – Nowa Szansa lepsze jutro 4

NAZWA SZKOLENIA

termin

Miejsce szkolenia

liczba godzin kursu

godziny realizacji kursu

liczba uczestników

1

Pracownik administracyjno-gospodarczy z elementami BHP+SEP

08.01.2018-25.01.2018

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Nowowiejska 9/27

100

godz. 9.00-17.00

1

2

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

08.01.2018-24.01.2018

99-400 Łowicz, ul. Zgodna 13 pok. 2

100

godz. 9.00-17.00

1

3

Pracownik biurowy z obsługą komputera

08.01.2018-24.01.2018

99-400 Łowicz, ul. Zgodna 13 pok. 1

100

godz. 9.00-17.00

3

4

Stylizacja paznokci, podstawy makijażu, henna

15.01.2018-26.01.2018

90-701 Łódź, ul Legionów 30

100

godz. 9.00-17.00

1

5

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

19.03.2018-30.03.2018

99-400 Łowicz, ul. Zgodna 13 pok. 3

100

godz. 9.00-17.00

2

6

Kucharz/Dietetyk z elementami żywienia osób starszych

04.04.2018-16.04.2018

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Dąbrowska 14 Restauracja BaKalia

100

godz. 9.00-17.00

3

7

Koordynator działań/projektów

02.07.2018-13.07.2018

97-300 Piotrków Trybunalska, Aleje Armii Krajowej 24A

100

godz. 9.00-17.00

1

8

Zaopatrzeniowiec z prawem jazdy kat. C

23.07.2018-03.08.2018

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok.5 i ul. Szeroka 13A/31

100

godz. 9.00-17.00 + indywidualne jazdy

1

9

Koordynator działań/projektów

04.08.2018-17.08.2018

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok. 5

100

godz. 9.00-17.00

1

10

Koordynator działań/projektów

20.08.2018-31.08.2018

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok. 6

100

godz. 9.00-17.00

1

11

Sprzedawca/Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B

25.08.2018-08.09.2018 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok.5 i uL. POW 17 lok. 406 i 407

100

godz. 9.00-17.00 + indywidualne jazdy

2

12

Zaopatrzeniowiec z prawem jazdy kat. C

01.09.2018-10.09.2018

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok.6 i ul. Szeroka 13A/31

100

godz. 9.00-17.00 + indywidualne jazdy

1

13

Opiekun osoby starszej

17.09.2018-28.09.2018

97-200 Tomaszów Mazowiecki, DPS nr 2, ul. Jana Pawła II 37

100

godz. 9.00-17.00

1

14

Sprzedawca/Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B

22.09.2018-07.10.2018

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok. 5 i ul. POW 17 lok. 406, 406

100

godz. 9.00-17.00 + indywidualne jazdy

1

15

Pracownik biurowy z elementami kadr i płac

24.09.2018-05.10.2018

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok. 5

100

godz. 9.00-17.00

3

16

Magazynier z obsługą wózka widłowego

01.10.2018-15.10.2018

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Szeroka 13A/31 i ul. Przeskok 3 lok.2

100

godz. 9.00-17.00

2

17

Pracownik biurowy z elementami kadr i płac

01.10.2018-12.10.2018

99-400 Łowicz, ul. Zgodna 13 pok. 2

100

godz. 9.00-17.00

4

18

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

01.10.2018-12.10.2018

99-400 Łowicz, ul. Zgodna 13 pok. 1

100

godz. 9.00-17.00

4

19

Koordynator działań/projektów

01.10.2018-12.10.2018

99-400 Łowicz, ul. Zgodna 13 pok. 3

100

godz. 9.00-17.00

1

20

Sprzedawca/Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera

15.10.2018-26.10.2018

97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Przeskok 3 lok. 2

100

godz. 9.00-17.00

1

21

Stylizacja paznkci i przedłużanie rzęs

17.10.2018-30.10.2018

90-701 Łódź, ul Legionów 30

100

godz. 9.00-17.00

2

22

Sprzedawca/Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B

27.10.2018-09.11.2018

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok. 5, ul. POW 17 lok 406, 407

100

godz. 9.00-17.00 + indywidualne jazdy

1

23

Sprzedawca/Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B

27.11.2018-09.12.2018

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok. 2, ul. POW 17 lok 406, 407

100

godz. 9.00-17.00 + indywidualne jazdy

1

24

Sprzedawca/Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera

26.11.2018-07.12.2018

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok 6

100

godz. 9.00-17.00

1

25

Magazynier/Zaopatrzeniowiec z prawem jazdy kat. CE

28.11.2018-15.12.2018

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok. 5

100

godz. 9.00-17.00

3

26

zaopatrzeniowiec / magazynier z prawem jazdy kat. C

28.11.2018-07.12.2018

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok. 5

100

godz. 9.00-17.00 + indywidualne jazdy

3

27

Sprzedawca/Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera

10.12.2018-21.12.2018

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok. 2

100

godz. 9.00-17.00

1

28

Koordynator działań/projektów

12.12.22018-28.12.2018

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok. 6

100

godz. 9.00-17.00

1

29

Krawiec odzieży lekkiej damskiej

11.01.2019-31.01.2019

96-100 Skierniewice, ul. Rynek 13

100

godz. 9.00-17.00

1

30

Pracownik biurowy z obsługą komputera

14.01.2019-25.01.2019

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok. 5

100

godz. 9.00-17.00

5

31

Magazynier z obsługą wózka widłowego

28.01.2019-14.02.2019

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok. 2, ul. Szeroka 13A/31

100

godz. 9.00-17.00

1

32

Sprzedawca/Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B

08.02.2019-15.02.2019

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok. 2, ul. POW 17 lok 406, 407

100

godz. 9.00-17.00 + indywidualne jazdy

4

33

Sprzedawca/Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera

18.02.2019-28.02.2019

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok. 5

100

godz. 9.00-17.00

1

34

zaopatrzeniowiec z prawem jazdy kat. C

11.03.2019-22.03.2019

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok. 5, ul. Szeroka 13A/31

100

godz. 9.00-17.00 + indywidualne jazdy

1

35

Pracownik administracyjno-gospodarczy z elementami BHP+SEP

01.04.2019-12.04.2019

97-500 Radomsko, ul Narutowicza 59 sala nr 3

100

godz. 9.00-17.00

5

36

Pracownik utrzymania zasobów zielonych

01.04.2019-12.04.2019

97-500 Radomsko, ul Narutowicza 59 sala nr 1

100

godz. 9.00-17.00

2

37

Przedłużanie włosów

01.04.2019-15.04.2019

90-701 Łódź, ul Legionów 30

100

godz. 9.00-17.00

2

38

Sprzedawca/ przedstawiciel handlowy z obsługa komputera

15.04.2019-29.04.2019

97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Przeskok 3 lok. 2

100

godz. 9.00-17.00

1

39

Stylizacja paznokci i przedłużanie rzęs

16.04.2019-29.04.2019

90-701 Łódź, ul Legionów 30

100

godz. 9.00-17.00

2

40

Przedłużanie rzęs i wizaż

30.04.2019-14.05.2019

90-701 Łódź, ul Legionów 30

100

godz. 9.00-17.00

1

41

Pracownik utrzymania zasobów zielonych

30.04.2019-14.05.2019

90-701 Łódź, ul Legionów 31

100

godz. 9.00-17.00

1

42

sprzedawca / przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B

06.05.2019-16.05.2019

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 17 lok. 407, ul. Przeskok 3 lok. 2

100

godz. 9.00-17.00

3

43

Sprzedawca / Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B

25.03.2019-17.05.2019

99-400 Łowicz, ul. Zgodna 13 pok. 2, ul. 3 Maja 2/6, ul. Łęczycka 14

76

godz. 9.00-13.00 + indywidualne jazdy

4

44

Magazynier/zaopatrzeniowiec z prawem jazdy kat. C

15.04.2019-17.05.2019

99-400 Łowicz, ul. Zgodna 13 pok. 2, ul. 3 Maja 2/6, ul. Łęczycka 14

100

godz. 9.00-17.00

3

45

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

13.05.2019-24.05.2019

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok. 5

100

godz. 9.00-17.00

2

46

Pracownik biurowy z obsługa komputera

21.05.2019 – 30.05.2019

Łódź ul. Narutowicza 24 lok 35

100

godz. 9.00-17.00

23

47

Koordynator działań/projektów

27.05.2019-15.06.2019

99-400 Łowicz, ul. Zgodna 13 pok. 1

100

godz. 9.00-17.00

1

48

Pracownik biurowy z obsługa komputera i uprawnieniami SEP

24.05.2019 – 04.06.2019

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3 lok. 5

100

godz. 9.00-17.00

13

4. Staże i pośrednictwo pracy

Nabyte kompetencje lub kwalifikacje wszyscy UP wykorzystają w praktyce – każdy UP zostanie objęty wsparciem służącym zdobyciu doświadczenia zawodowego w formie 3 miesięcznego stażu powiązanego z odbytymi szkoleniami.

Standard staży zapewnią umowy i indywidualne programy stażowe uwzględniające potrzeby i potencjał UP; oceny na koniec stażu i zaświadczenie o odbyciu stażu. Czas pracy-8h/dobę i 40h/tydz.; (osoby niepełnosprawne znacznie/umiarkowanie-7h/dobę i 35h/tydz.) UP otrzymają stypendia stażowe-997,40 zł/m-c, od których opłacane będą składki ZUS.

Sprawne wejście na rynek pracy zapewni zaś UP indywidualne pośrednictwo pracy [135UP*5h/UP], który zaprezentuje UP oferty (min. 3/UP) adekwatne do ich predyspozycji, kwalifikacji, pomoże przygotować dokumenty aplikacyjne, zainicjuje kontakty z pracodawcami i dostarczy aktualnych informacji o rynku pracy.

Aktualnie realizowane staże (załącznik):

Skip to content