Tytuł projektu: NOWA SZANSA, LEPSZE JUTRO

Realizacja projektu: od 2016-01-01 do 2017-06-30

HARMONOGRAM GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ W PROJEKCIE „NOWA SZANSA, LEPSZE JUTRO”

Działanie 2016 2017
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
Rekrutacja
Spotkania indywidualne z doradcą zaw.
Grupowe poradnictwo zawodowe
Szkolenia zawodowe / BON
Realizacja staży zawodowych

AKTUALNY HARMONOGRAM REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ W PROJEKCIE

Zadanie 1 – identyfikacja potrzeb osób młodych i diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego

Każdy z uczestników który zakwalifikuje się do udziału w projekcie, spotyka się dwukrotnie (dwa dni doradztwa zawodowego indywidualnego po 4 godziny zegarowe) z doradca zawodowym. Podczas tych spotkań zostanie dla uczestnika opracowany Indywidualny Plan Działań (IPD) oraz diagnoza szkoleniowa.

Termin każdego za spotkań jest ustalany indywidualne z uczestnikiem.

Zadanie 2 – poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych

Planowany harmonogram warsztatów grupowych z poradnictwa zawodowego:
GRUPA I: 05 i 06.03 godz. 9.00-15.00
GRUPA II: 12 i 13.03 godz. 9.00-15.00
GRUPA III: 19 i 20.03 godz. 9.00-15.00
GRUPA IV: 24 i 25.03 godz. 9.00-15.00
GRUPA V: 02 i 03.04 godz. 9.00-15.00
GRUPA VI: 23 i 24.04 godz. 9.00-15.00
GRUPA VII: 28 i 29.04 godz. 9.00-15.00
GRUPA VIII: 07 i 08.05 godz. 9.00-15.00
GRUPA IX: 21 i 22.05 godz. 9.00-15.00
GRUPA X: 28 i 29.05 godz. 9.00-15.00
GRUPA XI: 04 i 05.06 godz. 9.00-15.00
GRUPA XII: 11 i 12.06 godz. 9.00-15.00
GRUPA XIII: 18 i 19.06 godz. 9.00-15.00
GRUPA XIV: 25 i 26.06 godz. 9.00-15.00
GRUPA XV: 07 i 08.08 godz. 9.00-15.00

Szkolenia realizowane będą w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mościckiego 38 (sala szkoleniowa)

PROGRAM WARSZTATÓW:

Cel warsztatów: celem warsztatów jest odkrycie motywacji do działania, radzenie sobie ze stresem, kryzysem, redukcja stresu, zlokalizowanie zasobów osobistych, poczucie własnej wartości.

Liczba godzin: 12 godz. (2 dni x 6 godzin zegarowych).

Warsztaty są prowadzone w małych grupach zgodnie z metodologią:

 • A „Kuźnia optymizmu”

  • 1. Autoprezentacja:
   • określanie własnego potencjału – mocne strony;
   • prezentacja własnego potencjału na forum.
  • 2. Asertywność:
   • istota asertywności – określanie granic własnego terytorium;
   • asertywna reakcja na krytykę i pochwały;
   • asertywna odmowa
  • 3. Stres:
   • istota i funkcja stresu;
   • strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
  • 4. Motywacja do zmiany:
   • przesłanki do zmiany zachowania – świadomość własnych potrzeb, potencjału i ograniczeń.;
   • metody wzbudzania motywacji do zmiany.
 • B „Orle gniazdo”
  Beneficjenci biorą udział w warsztatach i treningach, które pozwolą na zintegrowanie uczestników i – docelowo – nadanie grupom warsztatowym charakteru grup wsparcia. Zajęcia poświęcone komunikacji interpersonalnej, asertywności, autoprezentacji, radzeniu sobie ze stresem, pozwolą na wymianę doświadczeń i pomysłów dotyczących aktywnego poszukiwania pracy.

Zadanie 3 – wysokiej jakości szkolenia umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami osób młodych

W ramach uczestnictwa 90 uczestników, w odniesieniu do których podczas indywidualnego doradztwa zawodowego zdiagnozowana została potrzeba uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji otrzyma wsparcie szkoleniowe (śr. 100h/os).

Kierując się chęcią zagwarantowania jak największej indywidualizacji pomocy, przewidziano otwarty katalog szkoleń zawodowych, których wybór (zgodny z IPD) uwzględniał będzie rosnący popyt na pracę w określonych dziedzinach gospodarki. Wszystkie szkolenia dotyczyć będą branż/sekcje wg PKD/:

 • DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA i TECHNICZNA, działy: działalność prawnicza ,rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe oraz doradztwo firm centralnych; doradztwo związane z zarządzaniem;
 • INFORMACJA I KOMUNIKACJA, dział: oprogramowanie i doradztwo w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
 • TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, dział: magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;
 • HANDEL ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, działu: handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi.

Za udział w szkoleniach UP otrzymają stypendium.

Zadanie 4 – staże umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu

Projekt zakłada realizację 3 różnych modeli wsparcia fakultatywnego, których formuła determinowana jest wprost skalą, zakresem i charakterem problemów, trudności i luk kompetencyjnych, z którymi borykają się osoby młode NEET w woj. łódzkim:

 • Ścieżka A obejmie wsparciem 60UP z największymi deficytami kompetencji i kwalifikacji oraz bez niezbędnego doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych pożądanych przez pracodawców, a w jej ramach oferowane będą szkolenia w branżach, na które wzrasta popyt na rynku pracy w woj. łódzkim i 6-miesięczne staże powiązane ze szkoleniami;
 • Ścieżka B dla 30UP, u których zdiagnozowano potrzebę nabycia, podniesienia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji oraz uzupełnienia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności, które umożliwią im podjęcie zatrudnienia, obejmie realizację szkoleń w branżach, na które wzrasta popyt na rynku pracy w woj. łódzkim i 3-miesięczne staże powiązane ze szkoleniami;
 • Ścieżka C w ramach której 45UP, posiadających kompetencje i kwalifikacje dające szansę na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia na rynku pracy w woj. łódzkim, którym jednakże brakuje wymaganego doświadczenia, uczestniczyć będzie w 6-miesięcznych stażach.

Za udział w stażach uczestnicy otrzymają stypendium stażowe.

Szczegółowych informacji udziela:
Biuro projektu:
ul Skrzetuskiego 1 lok.7; Łódź,
e-mail: ake@post.pl; tel. kom.: 507336679, 607764450

Skip to content