Aktualności – 05.08.2019 r.

Szanowni Państwo,

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz przekazuje Państwu ostateczna listę rankingową przedłużonego wsparcia pomostowego dla II grupy.

Do pobrania: Ostateczna Lista Rankingowa – wsparcie przedłużone – 5.08.2019 r.

 

Aktualności – 22.07.2019 r.

Szanowni Państwo
W załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową oceny KOW przedłużonego wsparcia pomostowego dla Gr II. Lista zawiera przyznane Państwu punkty do złożonego wniosku o wsparcie przedłużone. Od przyznanych punktów przysługuje Państwu odwołanie w ciągu 5 dni roboczych od opublikowania listy rankingowej tj. do 29.07.2019r. Karty oceny Państwa wniosków są dostępne w biurze projektu, bądź zostaną wysłane skany na pisemny wniosek uczestnika projektu.
Po zakończeniu etapu odwołań tj. do dnia 05.08.2019r zostanie opublikowana ostateczna lista rankingowa przedłożonego wsparcia pomostowego.

Do pobrania:

Wstępna lista rankingowa pomostówek przedłużonych gr II

Aktualności – 30.05.2019 r.

Szanowni Państwo
W załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową oceny KOW przedłużonego wsparcia pomostowego. Lista zawiera przyznane Państwu punkty do złożonego wniosku o wsparcie przedłużone. Od przyznanych punktów przysługuje Państwu odwołanie w ciągu 5 dni od opublikowania listy rankingowej tj. do 06.06.2019r. Karty oceny Państwa wniosków są dostępne w biurze projektu, bądź zostaną wysłane skany na pisemny wniosek uczestnika projektu.
Po zakończeniu etapu odwołań tj. do dnia 12.06.2019r zostanie opublikowana ostateczna lista rankingowa przedłożonego wsparcia pomostowego.

Do pobrania: Oceny Wniosków Pomostówek Przedłużonych (pdf)

 

Aktualności 20.12.2018 r.

Szanowni Państwo
W załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową oceny KOW biznesplanów. Lista zawiera przyznane Państwu punkty oraz kwestionowane wydatki. Do dnia 27.12.2018r prosimy o przesłanie pisemnego uzasadnienia kwestionowanych wydatków wraz z rozeznaniem cenowym.
Po rozpatrzeniu Państwa uzasadnień wydatków opublikowana zostanie ostateczna lista rankingowa. Od oceny ostatecznej KOW przysługuje Państwu odwołanie.

 

Aktualności 24.10.2018 r.

W załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową oceny KOW biznesplanów. Lista zawiera przyznane Państwu punkty oraz wydatki kierowane do korekty. W związku z korektą Państwa biznesplanów proszę o dostarczenie w ciągu 5 dni tj. do 29.10.2018r. do biura projektu uzupełnienia/specyfikacji/uzasadnienia kwestionowanych wydatków. Dokument musi być dostarczony w wersji papierowej opatrzonej podpisem i parafami na każdej ze stron

Po zakończeniu etapu korekty zostanie opublikowana ostateczna lista rankingowa tj. do 31.10.2018r. Od oceny ostatecznej KOW przysługuje Państwu odwołanie.

Do pobrania: Lista Rankingowa (PDF)

Aktualności 18.08.2018 r.

NOWE HORYZONTY – outplacement w województwie pomorskim”

Nr projektu: RPPM.05.06.00-22-0042/17

Okres realizacji projektu: 01.10.2017r. – 31.03.2019r.

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE PODNIESIENIEM BĄDŹ UZUPEŁNIENIEM KWALIFIKACJI LUB OTWARCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż przedłuża termin naboru formularzy rekrutacyjnych do 31.10.2018r

Formularz rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej/fax/e-mail lub dostarczany jest osobiście do biura projektu Beneficjenta, w godzinach od 8:00 do 16:00 (biuro czynne od poniedziałku do piątku). Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta.

Biuro projektu:

80835 Gdańsk, ul. Tandety 1/66 (I piętro)

tel.: 603265265

E-mail: nh.pomorskie@gmail.com

Aktualności 31.07.2018 r.

NOWE HORYZONTY – outplacement w województwie pomorskim”

Nr projektu: RPPM.05.06.00-22-0042/17

Okres realizacji projektu: 01.10.2017r. – 31.03.2019r.

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE PODNIESIENIEM BĄDŹ UZUPEŁNIENIEM KWALIFIKACJI LUB OTWARCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż przedłuża termin naboru formularzy rekrutacyjnych do 17.08.2018r

Formularz rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej/fax/e-mail lub dostarczany jest osobiście do biura projektu Beneficjenta, w godzinach od 8:00 do 16:00 (biuro czynne od poniedziałku do piątku). Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta.

Biuro projektu:

80835 Gdańsk, ul. Tandety 1/66 (I piętro)

tel.: 603265265

E-mail: nh.pomorskie@gmail.com

Aktualności 21.07.2018r

NOWE HORYZONTY – outplacement w województwie pomorskim”

Nr projektu: RPPM.05.06.00-22-0042/17

Okres realizacji projektu: 01.10.2017r. – 31.03.2019r.

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE PODNIESIENIEM BĄDŹ UZUPEŁNIENIEM KWALIFIKACJI LUB OTWARCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż przedłuża termin naboru formularzy rekrutacyjnych do 30.07.2018r

Formularz rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej/fax/e-mail lub dostarczany jest osobiście do biura projektu Beneficjenta, w godzinach od 8:00 do 16:00 (biuro czynne od poniedziałku do piątku). Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta.

Biuro projektu:

80835 Gdańsk, ul. Tandety 1/66 (I piętro)

tel.: 603265265

E-mail: nh.pomorskie@gmail.com

Aktualności 21.06.2018r

NOWE HORYZONTY – outplacement w województwie pomorskim”

Nr projektu: RPPM.05.06.00-22-0042/17

Okres realizacji projektu: 01.10.2017r. – 31.03.2019r.

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE PODNIESIENIEM BĄDŹ UZUPEŁNIENIEM KWALIFIKACJI LUB OTWARCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż przedłuża termin naboru formularzy rekrutacyjnych do 20.07.2018r

Formularz rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej/fax/e-mail lub dostarczany jest osobiście do biura projektu Beneficjenta, w godzinach od 8:00 do 16:00 (biuro czynne od poniedziałku do piątku). Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta.

Biuro projektu:

80835 Gdańsk, ul. Tandety 1/66 (I piętro)

tel.: 603265265

E-mail: nh.pomorskie@gmail.com


„NOWE HORYZONTY – outplacement w województwie pomorskim”

Nr projektu: RPPM.05.06.00-22-0042/17

Okres realizacji projektu: 01.10.2017r. – 31.03.2019r.

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz samozatrudnienia 60 osób, które w rozumieniu KC zamieszkują obszar województwa pomorskiego pozostających bez zatrudnienia lub osób zagrożonych zwolnieniem, w tym:

 • 34 kobiet,
 • 45 bezrobotnych,
 • 15 biernych zawodowo(9K/6M),
 • 14 osób powyżej 50 r. ż.
 • 5 Osób niepełnosprawnych,
 • 36 osób o niskich kwalifikacjach,

z których 24 otrzyma jednorazową dotację inwestycyjną, dzięki której otworzy działalność gospodarczą, którą poprowadzi przez min. 12 miesięcy; (ŚCIEŻKA „B”). 30 osób otrzyma wsparcie szkoleniowo doradcze prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz indywidualne pośrednictwo pracy (ŚCIEŻKA „A”).

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację poszczególnych zadań:
1) Diagnoza indywidualnej sytuacji problemowej, w tym potrzeb i predyspozycji Uczestników, oraz utworzenie Indywidualnego Planu Działania – 1h.
2) jednorazową dotację inwestycyjną dla 24 UP ze ŚCIEŻKI „B” w wys. 24.000,00 zł wraz z podstawowym wsparciem pomostowym tj. miesięcznych transz w wys. 1.600,00 zł oraz przedłużonym wsparciem pomostowym dla 14UP.
3) grupowe warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych dla 30 Uczestników. Każdy z Uczestników weźmie udział w 4 warsztatach spośród 6 proponowanych tematów:

 • AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY – umiejętności nawiązywania kontaktów z pracodawcami, pozyskiwania ofert, tworzenia dok. aplikacyjnych – 8h.
 • AUTOPREZENTACJA – zdolność do skutecznej autoprezentacji i kreowania dobrego wrażenia – 8h
 • NAWYK, DYSCYPLINA, AUTOTOLERANCJA – determinację w dążeniu do celu, tolerancję frustracji, systematyczność – 8h
 • RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – analizę napięcia emocjonalnego i redukcję skutków kryzysów w sferze osobistej i zawodowej UP – 8h
 • ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE -zdolność do prawidłowej alokacji czasu w obszarze zadań – 8h
 • ASERTYWNOŚĆ- umiejętność budowania i wyrażania własnego zdania oraz obrony własnych praw w sytuacjach zawodowych – 8h

4) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze ok 100h.
5) indywidualne pośrednictwo pracy dla 30 UP ze ŚCIEŻKI A w wymiarze 5h.
6) szkolenia umożliwiające nabycie kompetencji dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz indywidualne doradztwo prawne i biznesowe dla 30 UP ze ŚCIEŻKI B w tym:

 • ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: formalno-prawne aspekty zakładania i prowadzenia małej firmy, procedura rejestracji, formy zatrudnienia, ubezpieczenia społeczne – 10h
 • KSIĘGOWOŚĆ MAŁEJ FIRMY: rozliczenia finansowo księgowe, podatki, fakturowanie – 10h.
 • WSPÓŁCZESNY MARKETING: narzędzia promocji (w tym internetowe: media społ., pozycjonowanie); content marketing, budowa marki – 10h
 • MODELE BIZNESOWE I BIZNESPLANY: tworzenie i analiza różnych modeli biznesowych, analiza konkurencji, tworzenie biznesplanu – 10h

W tym szkolenia fakultatywne dla UP w obszarze, w którym zdiagnozowano szczególną potrzebę doskonalenia:

 • DOBRY MENEDŻER: zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie zmianą, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje – 10h.
 • KAPITAŁ NA ROZWÓJ: pozyskiwanie inwestorów, źródła finansowania –10h.
 • KOMPETENCJE CYFROWE W MMŚP: kompetencje ICT w zwiększaniu zasięgu działania, narzędzia online służące zarządzaniu, przetwarzanie danych – 10h.

7) Indywidualne doradztwo prawne i biznesowe dla Uczestników ŚCIEŻKI „B” – 8h.

Dokumenty do pobrania (rekrutacyjne) – ŚCIEŻKA B:

Dokumenty do pobrania dotyczące przyznawania jednorazowej dotacji inwestycyjnej – ŚCIEŻKA B:

Dokumenty do pobrania (rekrutacyjne)- ŚCIEŻKA A:

Skip to content