Projekt skierowany jest do GRUPY DOCELOWEJ 100 os.(60K/40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (także doświadczających wykluczenia wielokrotnego), w tym w szczególności:

– min.50 os. z niepełnosprawnościami(28K/22M) [także os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami intelektualną, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi i os. z zaburzeniami psychicznymi) i

– min.50 os. korzystających z PO PŻ, zamieszkujących w woj. pomorskim na terenie:

Powiat Gmina Rodzaj gminy

 1. starogardzki Bobowo gmina wiejska
 2. starogardzki Kaliska gmina wiejska
 3. starogardzki Lubichowo gmina wiejska
 4. starogardzki Osieczna gmina wiejska
 5. starogardzki Osiek gmina wiejska
 6. starogardzki Skórcz gmina miejska
 7. starogardzki Smętowo Graniczne gmina wiejska
 8. starogardzki Zblewo gmina wiejska
 9. starogardzki Czarna Woda gmina miejsko-wiejska
 10.  starogardzki Skarszewy gmina miejsko-wiejska
 11. starogardzki Skórcz gmina wiejska
 12. sztumski Dzierzgoń gmina miejsko-wiejska
 13. sztumski Mikołajki Pomorskie gmina wiejska
 14. sztumski Stary Dzierzgoń gmina wiejska
 15. sztumski Stary Targ gmina wiejska
 16. kwidzyński Gardeja gmina wiejska
 17. kwidzyński Ryjewo gmina wiejska
 18. malborski Lichnowy gmina wiejska
 19. malborski Miłoradz gmina wiejska
 20. malborski Malbork gmina miejska

GŁÓWNY CEL PROJEKTU zakłada zwiększenie (w okresie 01.01.2017-31.07.2018) zdolności do zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym 100 osób.

Zadanie 1 – NOWY, DOBRY POCZĄTEK. Stworzenie indywidualnych ścieżek reintegracji dla każdego UP (01 2017 – 07 2017)

 1. Diagnoza sytuacji i indyw. potrzeb UP wraz
  z opracowaniem IŚR
 2. Testy psychologiczne w ramach opracowania IŚR
 3. Zwrot kosztów dojazdu dla 100UP – – 12 zł/1 dzień
 4. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną dla 10UP – 20 zł/h

Zadanie 2 – NOWY, DOBRY POCZĄTEK. Podniesienie motywacji, wzmocnienie zaradności, samodzielności i aktywności UP (03 2017 – 11 2017)

 1. Indywidualne i grupowe poradnictwo psychospołeczne
 2. Zwrot kosztów dojazdu dla 100UP – 12 zł/1 dzień
 3. Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną dla 10UP – 20 zł/h

Zadanie 3 – NOWY, DOBRY POCZĄTEK. Wzmocnienie potencjału osobistego i kompetencji społecznych UP (3 2017 – 10 2017)

 1. Warsztaty „ASERTYWNOŚĆ i RADZENIE SOBIE ZE STRESEM”, „EFEKTYWNA KOMUNIKACJA”, „AUTOPREZENTACJA”, „ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE” – 8 godz. zegarowych
 2. Zwrot kosztów dojazdu dla 100UP – 12 zł/1 dzień
 3. Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną dla 10UP – 20 zł/h

Zadanie 4 – NOWY, DOBRY POCZĄTEK. Wsparcie funkcjonowania UP na rynku pracy – kursy zawodowe (06 2017 – 03 2018)

 1. Grupowe poradnictwo zawodowe 12 h
 2. Zwrot kosztów dojazdu dla 100UP – 12 zł/1 dzień
 3. Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną dla 10UP – 20 zł/h
 4. kursy/szkolenia umożliwiających zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych min. 100h
 5. Zwrot kosztów dojazdu dla 100UP – 12 zł/1 dzień
 6. Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną dla 10UP – 20 zł/h

Zadanie 5 – NOWY, DOBRY POCZĄTEK. Wsparcie funkcjonowania UP na rynku pracy – 3 miesięczne staże (10 2017 – 06 2018)

 1. Stypendia stażowe dla 100UP – staż 3 miesiące – 1300 zł brutto/miesięcznie
 2. ZUS pracodawcy od stypendium stażowego – staż 3 miesiące – 381,16 zł brutto/miesięcznie
 3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 4. Badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu
 5. Zwrot kosztów dojazdu (bilet miesięczny) – staż 3 miesiące 120 zł/miesiąc
 6. Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną dla 10UP – x 400 zł/miesiąc

Zadanie 6 – NOWY, DOBRY POCZĄTEK. Wsparcie UP w podjęciu zatrudnienia oraz ich funkcjonowania społeczno zawodowego – pośrednictwo pracy (03 2017 – 07 2018)

 1. Indywidualne pośrednictwo pracy – 4h/osoba
 2. Poradnictwo prawne i obywatelskie – 2h/osoba

Grupa docelowa:

 1. 100 os. – mieszkańców obszarów o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia społ., tj. 20 GMIN z 4 POWIATÓW-OŚWIADCZENIE UP
 2. 100 os. pozostających bez zatrudnienia, w tym 50 bezrobotnych [wyłącznie III profil pomocy lub niepozostające w ewidencji PUP] i 50os. biernych/nieaktywnych zawodowo – ZAŚWIADCZENIE Z PUP/OŚWIADCZENIE UP
 3. min. 50 os. korzystających ze świadczeń pomocy społ./kwalifikujących się do objęcia wsparciem tej pomocy (min. 1 przesłanka zg. z art.7 ustawy o pomocy społ.),w tym min.30os. ubogich Preferencje obejmą os. uczestniczące w proj. PO PŻ: min.50os. – ZAŚWIADCZENIA lub OŚWIADCZENIA UP
 4. Min. 50 os. z niepełnosprawnościami. Preferencje obejmą os. o znacznym lub umiarkowanym st. niepełnosprawności, os. Z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną i os. z zaburzeniami psychicznymi – ODPOWIEDNIE ORZECZENIE lub INNY DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY STAN ZDROWIA
 5. Proj. obejmie wsparciem 60K i 40M. Zwiększony udział K stanowi odpowiedź na ich względnie gorszą niż w przypadku M syt. społ.-zawodową i zwiększone ryzyko wykluczenia z uwagi na bariery i stereotypy, których doświadczają (płeć jako istotny czynnik różnicujący aktywność i szanse powodzenia)

 

DO POBRANIA:

Skip to content