Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

PROJEKT

„ODKRYJ SWÓJ POTENCJAŁ ZAWODOWY!” RPMP.08.02.00-12-0063/20

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

8 Oś Priorytetowa –Rynek pracy; Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa,

Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

Wartość projektu: 2,014,621.58 zł Wkład Funduszy Europejskich:1,913,890.50 zł

 

GŁÓWNYM CELEM PROJ. jest zwiększenie do 31.03.2022 zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 135 (75K/60M) osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których:

– min. 27 (15K/12M) osób będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu ww. POWIATÓW wyłącznie pozostających bez zatrudnienia

– 80 (45K/35M) biernych zawodowo

– 55 (30K/25M) bezrobotnych, należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. :

 • 75 kobiet
 • min.14 osób z niepełnosprawnościami
 • min.27 osób powyżej 50 roku życia
 • min.25 osób długotrwale bezrobotnych
 • min.60 osób o niskich kwalifikacjach oraz min. 5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup

 

REKRUTACJA ETAPY:

 1. Nabór formularzy i ocena poprawności, kompletności wypełnienia(możliwa 1-krotna poprawka).
 2. Ocena kryteriów FORMALNYCH:
  • status osoby bezrobotnej (zaświadczenie z PUP – dot. bezrobotnych zarejestrowanych w PUP/ zaświadczenie z ZUS – dot. bezrobotnych nie zarejestrowanych w PUP ) lub osoby biernej zawodowo (zaświadczenie z ZUS)
  • zamieszkiwanie w woj. małopolskim na terenie jednego ze wskazanych POWIATÓW (oświadczenie)
  • wiek 30 lat i więcej(oświadczenie)
  • przynależność do min. jednej z podgrup grupy docelowej(osoba niepełnosprawna, kobieta, osoba w wieku 50+, osoba długotrwale bezrobotne ,osoba o niskich kwalifikacjach, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup) – (zaświadczenie /orzeczenie/dokument potwierdzający stan zdrowia etc.)
  • nieuczestniczenie w innym proj. realizowanym w tym samym czasie w ramach RPO WM, w którym przewidziane formy wsparcia są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla UP (oświadczenie)
 1. Ocena kryteriów PREMIUJĄCYCH (po pozytywnej ocenie kryteriów formalnych):
  • kobiety +8pkt
  • status osoby niepełnosprawnej(orzeczenie o niepełnosprawności/dok. potwierdzający st. zdrowia) +7pkt
  • status osoby biernej zawodowo (zaświadczenie z ZUS) +7pkt
  • wiek 50+( oświadczenie) +4pkt
  • niskie kwalifikacje (oświadczenie o wykształceniu do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie) +4pkt
  • długotrwałe bezrobocie (zaświadczenie z PUP – dot. bezrobotnych zarejestrowanych w PUP/ zaświadczenie z ZUS – dot. bezrobotnych nie zarejestrowanych w PUP) + 4pkt
  • zamieszkanie na obszarze miast średnich (oświadczenie) +7kt
  • zamieszkanie na obszarze objętym programem rewitalizacji (oświadczenie) +4pkt
  • status byłego UP z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach osi 9 RPO WM (oświadczenie) +4pkt

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

  • identyfikacja potrzeb UP wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją IPD
  • pośrednictwo pracy dostępne na każdym etapie proj.
  • indywidualne wsparcie motywacyjne dla 70 uczestników projektu
  • indywidualne poradnictwo zawodowe dla 102 uczestników projektu
  • szkolenia dla 108 uczestników projektu
  • staże dla 92 uczestników projektu

 

Zadanie 1: Identyfikacja potrzeb uczestników projektu wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją IPD

Przywrócenie na rynek pracy biernych zawodowo, osób długotrwale bezrobotnych, nisko wykwalifikowanych i często słabo zmotywowanych do podjęcia pracy wymaga indywidualnego podejścia oraz dłuższego czasu pracy z tymi osobami.

Proces aktywizacji osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy rozpocznie IDENTYFIKACJA POTRZEB wszystkich uczestników projektu w toku indywidualnych sesji z doradcą zawodowym. Identyfikacja obejmie diagnozę potrzeb i możliwości każdego uczestnika projektu, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i predyspozycji do wykonywania danego zawodu.

Efektem etapu identyfikacji będzie opracowanie przez doradcę zawodowego w toku dwustronnych ustaleń z UP Indywidualnego Planu Działania (IPD), czyli dokumentu zawierającego m.in. charakterystykę pomocy świadczonej uczestnika projektu, zaplanowaną aktywność w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia, cele i alternatywy zawodowe oraz działania i terminy ich realizacji. Każdy uczestnik projektu będzie znał cel i zakres wsparcia oraz akceptował ustaloną dla niego ścieżkę aktywizacji zawodowej, a także będzie świadom konieczności aktywnego osobistego angażowania się w realizację ustalonych celów.

Realizacja IPD będzie uwzględniała możliwe i starannie dopasowane dla danego uczestnika projektu formy wsparcia, będące odpowiedzią na zdiagnozowane u niego bariery wejścia na rynek pracy, poziom motywacji do zmiany swej sytuacji zawodowej oraz predyspozycje i możliwości.

Aby realnie zwiększyć szanse uczestników projektu na znalezienie zatrudnienia, efekty uruchamianych form wsparcia będą odpowiadały na zapotrzebowanie regionalnego/lokalnych rynków pracy na określone kwalifikacje i umiejętności (uwzględnienie specyfiki wewnątrzregionalnej, w tym inteligentnych specjalizacji woj. małopolskiego i/lub zawodów nadwyżkowych i deficytowych). Wnioskodawca będzie prowadził współpracę z potencjalnymi

pracodawcami oraz publicznymi i niepublicznymi służbami zatrudnienia, instytucjami pomocy społecznej i innymi podmiotami podejmującymi interwencje na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Ponadto projekt przewiduje spotkania z doradcą zawodowym w celu weryfikacji/modyfikacji IPD w dogodnych terminach, gdy zajdzie taka potrzeba (np. z powodu zmiany osobistej sytuacji uczestników projektu, zewnętrznych uwarunkowań mających wpływ na przebieg realizacji ścieżki aktywizacji zawodowej czy w przypadku gdy stosowane formy wsparcia nie przynoszą rezultatów).

2 Indywidualne pośrednictwo pracy

Na każdym etapie realizacji projektu uczestnicy projektu będą mieli zapewniony dostęp do usługi POŚREDNICTWA PRACY, będącej kluczową i priorytetową usługą mającą na celu udzielenie pomocy osobom pozostającym bez pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. Podczas indywidualnych spotkań i na podstawie IPD pośrednik rozpozna sytuacje społ.-zawodową uczestników projektu, wyszuka i przedstawi im oferty pracy zg. z ich oczekiwaniami, kwalifikacjami i predyspozycjami, a także możliwościami lokalnego rynku pracy, umówi spotkania z pracodawcami, ostatecznie weryfikując dok. aplikacyjne uczestników projektu i niwelując problem nieadekwatności składanych aplikacji. Pośrednik w toku realizacji projektu wyposaży uczestników projektu w umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy i samodzielnego poszukiwania zatrudnienia. Będzie towarzyszył uczestnikom projektu w każdej formie aktywizacji, a także monitorował i dokumentował ich aktywność, kładąc nacisk na samodzielność w podejmowaniu działań z zakresu poszukiwania pracy

3 Indywidualne wsparcie motywacyjne

W przypadku osób pozostających długo bez zatrudnienia rynek pracy i jego wymagania zdążyły się znacznie zmienić od czasu ich ostatniego doświadczenia zawodowego. Wsparcie takich osób to praca nad ich postawą, motywacją, chęcią rozwoju i podejmowania nowych zadań. W zależność od potrzeb zdiagnozowanych w IPD przez doradcę zawodowego 70 uczestników projektu w celu lepszego radzenia sobie z problemami intrapsychicznymi i zawodowymi otrzyma pomoc w postaci INDYWIDUALNEGO WSPARCIA MOTYWACYJNEGO (PSYCHOLOGICZNEGO), które wzmocni motywację uczestników projektu i zwiększy ich wiarę we własne możliwości. Psycholog podczas indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu wesprze realizację IPD (współdziałając z doradcą zawodowym w zakresie wsparcia procesu decyzyjnego uczestników projektu), budując ich motywację, zwiększając samoocenę i pomagając rozwiązać bieżące trudności w sferze zawodowej i osobistej, co pozwoli osiągnąć trwałe efekty zmiany postaw i sytuacji uczestników projektu.

4 Poradnictwo zawodowe

102 osoby (wykazujące się brakiem motywacji do poszukiwania pracy lub brakiem wiedzy na temat własnych kompetencji i zasobów), wezmą udział w INDYWIDUALNYM PORADNICTWIE ZAWODOWYM, polegającym na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z uczestnikami projektu. Poradnictwo będące formą wsparcia wspomagającą proces poszukiwania pracy, realizowane w formie indywidualnych spotkań będzie obejmowało m. in. następującą tematykę: rynek pracy, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja, komunikacja, analiza mocnych i słabych stron.

5 Realizacja szkoleń zawodowych

By zwiększyć szanse uczestników projektu na pozyskanie i utrzymanie pracy, a jednocześnie zapewnić maksymalną indywidualizację wsparcia, dla 108 osób (na podstawie IPD charakteryzujących się brakiem, zdezaktualizowanymi bądź nieadekwatnymi kwalifikacjami/kompetencjami zawodowymi) zaplanowano szkolenia służące nabyciu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych (110h/UP) w ramach OTWARTEGO PAKIETU SZKOLEŃ realizowanych jako usługi zlecone -konkretne tematy zostaną wskazane w toku projektu w oparciu o ustalenia IPD danego uczestnika projektu. Jednocześnie szkolenia będą zgodne z zapotrzebowaniem małopolskiego rynku pracy na określone kompetencje/kwalifikacje, w tym zgodnie z jego wewnątrzregionalną specyfiką (m.in. na podstawie Inteligentnych specjalizacji regionu, Barometru Zawodów aktualnego na dzień udzielania wsparcia).

Do pobrania: Harmonogram szkolenia zawodowego_Magazynier-sprzedawca z ECDL

6 Realizacja staży umożliwiających nabycie lub uzupełnienie doświadczenia

Realizując ideę kompleksowości i równocześnie maksymalnej indywidualizacji pomocy, projekt zakłada dla 92 osób aktywizację w formie staży (średnio 4-miesięcznych – czas trwania dostosowany do indywidualnych potrzeb danego uczestnika projektu, jednak założono nie krócej niż 2 miesiące i nie dłużej niż 6 miesięcy). Staże pozwolą na uzupełnienie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego.

W przypadku uczestników projektu objętych wsparciem zarówno szkoleniowym jak i stażowym, staże będą powiązane tematycznie z odbytymi szkoleniami. Celem STAŻY będzie wyposażenie uczestników projektu w praktyczne umiejętności zawodowe i umożliwienie im poznania rzeczywistego środowiska pracy.

Standard staży zapewnią umowy i indywidualne programy stażowe uwzględniające potrzeby i potencjał uczestnika projektu; oceny na koniec stażu i zaświadczenia o odbyciu stażu.

Czas pracy-8h/dobę i 40h/tydzień; osoby niepełnosprawne znacznie/umiarkowanie -7h/dobę i 35h/tydzień uczestnicy projektu otrzymają stypendia stażowe -1536,50 zł/mc, od których opłacane będą składki ZUS.

MIEJSCE REALIZACJI STAŻY: indywidualnie ustalane, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników projektu na terenie POWIATÓW.

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz

Biuro projektu: 33-100 Tarnów ul. Słowackiego 33-37

Pomieszczenia biura projektu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, z psami przewodnikami. W biurze dysponujemy osobami umożliwiającymi komunikację z osobami niepełnosprawnymi (tłumacze języka migowego)

Biuro czynne codziennie w godz. 8.00-16.00
Tel.: 663168110; 601350260;

E-mail: ake.tarnow@gmail.com

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Oświadczenie – deklaracja udziału w projekcie
3. .Oświadczenie – zamieszkiwanie powiatów i miasta
4. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
5. Klauzula informacyjna
6. Oświadczenie – zdolnośc do czynności prawnych
7. Oświadczenie o możliwości odmowy podania danych wrażliwych
8. Umowa uczestnictwa
9. deklaracja uczestnictwa w stacjonarnych formach wsparcia
10. Oświadczenie dla osób 50+
11. oswiadczeni o ststusie ze sie nie zmienił
12. Załącznik nr 8 do umowy o dofinasowanie
13. Załącznik nr 4 do umowy o dofinasowanie

Skip to content