Aktualności 08.04.2020r

Szanowni Państwo
w załączeniu przedstawiamy OSTATECZNĄ listę rankingową oceny KOW biznesplanów.

POBIERZ: Ostateczna lista rankingowa – 08.04.2020 r. (PDF)

 

Aktualności – 07.04.2020 r.

Szanowni Państwo Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż z powodu przyczyn niezależnych od AKE KK (hospitalizacja jednego z ekspertów) wyniki odwołań oraz  ostateczna lista rankingowa  ocen KOW zostanie opublikowana 08.04.2020r.

 

Aktualności – 30.03.2020r.

Szanowni Państwo

Do dnia 27.03.2020r do biura projektu spłynęło 5 odwołań od oceny KOW.

Oceny dotyczące odwołań zostaną Państwu przedstawione do 07.04.2020 r.

W tym terminie zostanie także przedstawiona ostateczna lista rankingowa ocen KOW. W związku z sytuacja wyjątkową, związaną z pandemia koronawirusa termin ten może uleć zmianie, o czym będziecie Państwo informowani oddzielnymi komunikatami.

 

Aktualności – 19.03.2020 r.

Szanowni Państwo

W załączeniu przedstawiamy listę rankingową oceny KOW biznesplanów. Lista zawiera przyznane Państwu punkty oraz kwestionowane wydatki. Negocjacje kwestionowanych wydatków nastąpią w okresie 27-31.03.2020r. W przypadku utrzymującej się sytuacji wyjątkowej związanej z koronawirusem termin ten może uleć zmianie, o czym będziecie Państwo informowanie oddzielnymi komunikatami.

Od oceny KOW przysługuje Państwu odwołanie.

Zgodnie z § 4 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 1. Uczestnicy, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, mają prawo wnieść odwołanie – od każdego elementu oceny, która miała wpływ na przyznanie dotacji – w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji dotyczącej oceny.
 2. Każdy z Uczestników ma możliwość wglądu w dokumentację Beneficjenta związaną z oceną jego wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz innymi elementami oceny, które decydują o przyznaniu wsparcia finansowego. Wnosząc odwołanie Uczestnik powołuje się na konkretne zapisy zawarte w ww. dokumentach, z którymi się nie zgadza.

Termin odwołania mija 27.03.2020r

Do pobrania: LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW (PDF)

 

Aktualności – 09.03.2020 r.

Szanowni Państwo

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż na dzień 05.03.2020r złożono osobiście i za pośrednictwem Poczty Polskiej – 30 biznesplanów w celu otrzymania jednorazowego wsparcia inwestycyjnego. Zgodnie z procedurą i regulaminem przyznawania środków na dotacje Komisja Oceny wniosków ma 5 dni roboczych (tj. do 15.03.2020r) na ocenę wniosków i kolejne 5 dni roboczych na publikacje listy rankingowej (tj. do 20.03.2020r).

 

Aktualności 12.02.2020r.

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż w dniu dzisiejszym Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ tj. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaakceptowała Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.

W związku z powyższym, informujemy Państwa, iż termin złożenia Biznes Planu w projekcie „Restart kariery” upływa w dniu 05.03.2020r (data dostarczenia dokumentu do biura Projektu).

Biznes Plany wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/Kuriera. Biznes Plany przesłane w formie elektronicznej nie będą przyjmowane.

 

Do pobrania:


Aktualności 09.12.2019r

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż do dnia 08.12.2019r
zakończono II etap rekrutacji: diagnozę kompetencji zawodowych (w tym np.
osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność,
umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) w zakresie założenia i
prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego

W związku z powyższym do wsparcia szkoleniowego zakwalifikowano 32 osoby o
najwyższej liczbie punktów na liście rankingowej.

Zgodnie z § 4 pkt. 2 i 3:
Pkt 2. Kandydaci, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną, mają prawo wnieść odwołanie od każdego etapu rekrutacji (tj. etapu I – oceny formalnej Wstępnego formularza rekrutacyjnego i etapu II – weryfikacji predyspozycji). Każdemu kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku (w formie pisemnej) o ponowną ocenę Wstępnego formularza rekrutacyjnego i/lub o ponowną weryfikację predyspozycji przez doradcę zawodowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez niego pisemnej informacji o wynikach oceny. Termin na wniesienie odwołania liczony jest od dnia otrzymania przez kandydata ww. informacji.

Pkt 3. Odwołanie od oceny należy składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, pocztą elektroniczną na adres biura projektu lub dostarczyć osobiście do biura projektu: 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 100 lok. 68 w godzinach od 8:00 do 16:00 (biuro czynne od poniedziałku do piątku). Za dzień złożenia odwołania uznaje się dzień, w którym zostało ono złożone u Beneficjenta. Odwołanie dostarczone drogą elektroniczną (fax/email) musi zostać uzupełnione o wersję papierową, w terminie 2 dni roboczych od wpływu wersji elektronicznej Odwołania należ składać do dnia: 16.12.2019r

Etap szkoleniowy będzie realizowany w terminie: 07-13.01.2020r.

Wszelkich informacji udziela:

Biuro Projektu: 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 100 lok. 68

Czynne w dni robocze 10.00 -18.00
E-mail: samozatrudnieni.wlkp@gmail.com

Tel. 603-359-359

Restart Kariery – wstępna lista rankingowa zakwalifikowanych do etapu szkoleń 09.12.2019 r. (PDF)


Aktualności 29.11.2019r

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż do dnia 29.11.2019r do Biura projektu spłynęło 47 wstępnych formularzy rekrutacyjnych.

W związku z powyższym rekrutacja do projektu została zakończona.

I etap ocena formalna Wstępnego formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna
Wstępnego formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej
pozytywnie przeszło 44 osoby, 1 osoba zrezygnowała z dalszego udziału w projekcie.

Do II etapu zakwalifikowano 43 osoby
II etap zostanie zakończony 08.12.2019r

Wszelkich informacji udziela:

Biuro Projektu: 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 100 lok. 68

Czynne w dni robocze 10.00 -18.00
E-mail: samozatrudnieni.wlkp@gmail.com

Tel. 603-359-359


Aktualności – 31.10.2019 r.

 

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE OTWARCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje,

iż w terminie 15-29.11.2019r przyjmowane będą formularze rekrutacyjne do projektu „RESTART KARIERY”

Formularz rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej/e-mail lub dostarczany jest osobiście do biura projektu Beneficjenta.

Formularz złożony za pośrednictwem e-mail, musi zostać złożony w ciągu 5 dni roboczych w formie papierowej w biurze projektu.

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.

Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony (data dostarczenia) podpisany i parafowany na każdej stronie w biurze projektu

Biuro projektu: 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 100 lok. 68

będzie w tym okresie czynne codziennie 10.00-14.00

E-mail: samozatrudnieni.wlkp@gmail.com

tel. 603-359-359

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020.
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6: Rynek pracy
Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych
RPWP.06.05.00-30-0056/18
Data rozpoczęcia projektu 2019-04-01
Data zakończenia projektu 2021-03-31
Całkowita wartość projektu 1 613 872,80

W ramach projektu przewidziano dwie ścieżki wsparcia:
ŚCIEŻKA A – dotacyjna* dla 32 UP (17K/15M)
ŚCIEŻKA B – szkoleniowa dla 50 UP (27K/23M)

*Do ścieżki dotacyjnej zakwalifikowane mogą zostać wyłącznie osoby, które utraciły zatrudnienie max. 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub znajdujące się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/służbowego)

Zadanie realizowane w projekcie:

Zadanie 1: Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej prowadzona na etapie rekrutacji do projektu (ŚCIEŻKA A): 2019-10-31 – 2020-01-31

Każdy UP zostanie objęty kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy możliwe do realizacji w ramach proj., które zostaną zidentyfikowane u danego UP jako niezbędne w celu poprawy syt. na rynku pracy lub utrzymania/uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb UP, w tym:

 • doradztwo zawodowe połączone z IPD (obligatoryjnie) oraz
 • poradnictwo psychologiczne
 • szkolenia zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • wsparcie szkoleniowo- doradcze przygotowujące do założenia i prowadzenia DG
 • dotacja na rozpoczęcie DG**
 • wsparcie pomostowe: finansowe i w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

**Wsparcie finansowe na rozpoczęcie DG może zostać przyznane UP, o ile złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji ON, środków oferowanych w ramach POWER, RPO, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20 na pokrycie tych samych wydatków związane z podjęciem i prowadzeniem DG.

Zadanie 2: Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla wszystkich UP oraz poradnictwo psychologiczne dla 40 UP (ŚCIEŻKA A i B)

Projekt realizuje doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD dla wszystkich UP tj. 82 osób, stanowiącego podstawę do przypisania UP do wybranej formy wsparcia.

Proces wsparcia w projekcie rozpocznie doradztwo zawodowe połączone z identyfikacją potrzeb wszystkich UP w toku indywidualnych sesji z doradcą zawodowym.

Identyfikacja obejmie diagnozę możliwości zawodowych oraz potrzeb szkoleniowych każdego UP i pomoże dopasować poszczególne formy wsparcia do ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

Efektem etapu identyfikacji potrzeb będzie opracowanie wraz z UP Indywidualnego Planu Działania (IPD) zawierającego działania dostosowane do sytuacji osobistej UP. Każdy UP otrzyma ofertę wsparcia obejmującą formy pomocy zidentyfikowane jako niezbędne do poprawy jego sytuacji na rynku pracy i utrzymania / uzyskania zatrudnienia (w tym samozatrudnienia).

Doradca zawodowy wspólnie z UP zaplanuje ich rozwój zawodowy, poprzez pomoc w wyborze zawodu, w samopoznaniu – dzięki badaniu zainteresowań i uzdolnień oraz będzie pracował nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez UP decyzji dot. ich rozwoju zawodowego oraz dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.

Otrzymanie wypowiedzenia z pracy lub jego ryzyko jest bardzo stresującym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. Takie negatywne przeżycia pogarszają kondycję psychiczną jednostki społecznej i mogą wpłynąć na pozostałe sfery życia. Niezwykle istotne dla osoby, która straciła pracę lub jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, jest znalezienie nowego zatrudnienia. Jest to cel nadrzędny jednostki, ponieważ utrata środków finansowych nawet w bardzo krótkim czasie zaburza w sposób istotny poczucie bezpieczeństwa.

Dla 40 UP ze ŚCIEŻKI A i B, którzy odczuwają najbardziej negatywne skutki zwolnienia bądź zagrożenia zwolnieniem tj. lęk, stres i frustrację, będące przeszkodą w rozpoczęciu konstruktywnej pracy nad sobą i poszukiwaniu nowego zatrudnienia zaplanowano indywidualne poradnictwo psychologiczne.

W trakcie indywidualnych spotkań z UP psycholog uspokoi negatywne emocje związane z utratą pracy oraz pomoże UP odbudować poczucie własnej wartości. Psycholog wesprze realizację IPD, budując motywację UP, zwiększając ich samoocenę i pomagając rozwiązać bieżące trudności w sferze zawodowej (w tym zw. z adaptacją do zmian) i niwelować stres.

Wsparcie dodatkowe:

-zwrot kosztów dojazdu dla ok 10% UP biorących udział w danej formie wsparcia – wsparcie będące odpowiedzią na barierę finansową osób, które przez sytuację zawodową, w której się znaleźli, borykają się z problemami finansowymi

Zadanie 3: Szkolenia zawodowe (ŚCIEŻKA B)

Szkolenia będą adekwatne do przyjętych celów określonych w programie szkoleniowych oraz będą uwzględniać specyfikę i sytuację osób w nich uczestniczących.

Efektem każdego szkolenia będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem.

Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji będzie każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).

Szkolenia będą realizowane przez instytucje posiadające wpis do RIS.

Niepracującym UP uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium 6,78zł netto/godz. szkolenia

Wsparcie dodatkowe:

-zwrot kosztów dojazdu dla ok 10% UP biorących udział w danej formie wsparcia – wsparcie będące odpowiedzią na barierę finansową osób, które przez sytuację zawodową, w której się znaleźli, borykają się z problemami finansowymi

Zadanie 4: Pośrednictwo pracy (ŚCIEŻKA B i A – osoby, które nie otrzymały dotacji)

Pośrednictwo pracy stanowi finalny, a zarazem kluczowy element wsparcia, pozwalający UP uzyskać zatrudnienie.

Zaplanowano indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy dla 50 UP wykazujących potrzebę tego rodzaju wsparcia. W pośrednictwie będą mogli wziąć udział zarówno UP ZE ŚCIEŻKI B jak i UP ze ŚCIEŻKI A, którzy nie otrzymali dotacji na rozpoczęcie DG i chcieliby wrócić na rynek pracy.

Pośrednik pracy będzie towarzyszył UP w kluczowym etapie ich udziału w projekcie, poprzez wyposażenie UP w umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy i przygotowaniu do udziału w procesach rekrutacyjnych (pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych, symulacja rozmów kwalifikacyjnych), będzie prezentował UP oferty pracy adekwatne do ich kwalifikacji i doświadczenia (min.3 oferty/1UP) oraz inicjował kontakty UP z pracodawcami.

Wsparcie dodatkowe:

-zwrot kosztów dojazdu dla ok 10% UP biorących udział w danej formie wsparcia – wsparcie będące odpowiedzią na barierę finansową osób, które przez sytuację zawodową, w której się znaleźli, borykają się z problemami finansowymi

Zadanie 5: Wsparcie szkoleniowo – doradcze przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (ŚCIEŻKA A)

Na podst. diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych przeprowadzonej podczas doradztwa zawodowego 32 UP zostanie objętych wsparciem szkoleniowym***, którego zakres (3 moduły) pozwoli na nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia DG.

***Z obowiązku udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym przygotowującym do podjęcia DG mogą zostać zwolnieni UP, którzy zostali objęci analogicznym wsparciem w ramach innego projektu oraz uzyskali stosowne zaświadczenie potwierdzające zdobycie wymaganej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, a także UP, których doświadczenie, wiedza oraz umiejętności nie wymagają dodatkowego szkolenia, bądź doradztwa.

Szkolenia prowadzone z wykorzystaniem metod: mini-wykład, case study, dyskusje, ćwiczenia praktyczne.

Łącznie 7 dni szkoleń*8h/grupę

1.Pierwsze kroki w biznesie(2 dni*8h/grupę)

 • -formy org.–prawne MMŚP
 • -zakładanie DG
 • -podstawy księgowości
 • -podatki i rozliczenia, w tym z ZUS i US
 • -wystawianie faktur

2.Prowadzenie firmy na współczesnym rynku(3 dni*8h/grupę)

 • -źródła finansowania DG
 • -marketing i budowanie marki
 • -promocja i reklama
 • -relacje z klientami

3.Biznesplan kluczem do sukcesu(2 dni*8h/grupę)

 • -rodzaje modeli biznesowych
 • -analiza zasobów
 • -tworzenie strategii i planów

UWAGA – UP może zostać wykluczony z udziału w projekcie, jeśli opuści więcej niż 20%, tj. 11 godzin szkoleniowych.

Wszyscy UP otrzymają indywidualne wsparcie doradcze (32 UP*5h/UP), zakładające m.in. pomoc w przygotowaniu biznesplanu i wniosków o wsparcie finansowe. Wsparcie doradcze w postaci konsultacji tematycznych oraz indywidualnej pomocy ad hoc będzie zgodne z potrzebami danego UP.

Wsparcie szkol.-doradcze realizowane będzie na podst. „Umów o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych”.

Wsparcie dodatkowe:

 • – zwrot kosztów dojazdu dla ok 10% UP biorących udział w danej formie wsparcia – wsparcie będące odpowiedzią na barierę finansową osób, które przez sytuację zawodową, w której się znaleźli, borykają się z problemami finansowymi
 • – catering i materiały szkoleniowe

Zadanie 5: Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ŚCIEŻKA A)

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać wyłącznie osoby bezrobotne w momencie udzielenia wsparcia.

Po rejestracji firmy i złożeniu zabezpieczeń 25UP otrzyma jednorazową dotację (do 23 057zł/UP). Ponadto każdy z nich wniesie wkład własny na uruchomienie DG w wys.1000 zł

Projekt zakłada stworzenie min. 15% nowych miejsc pracy w branżach o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).

NABÓR: Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego UP wraz z biznesplanem [BP] przedsięwzięcia na 2 lata i harmonogramem rzeczowo- finansowym – (10 dni roboczych)

OCENA FORMALNA: możliwe 1-krotne uzupełnienie błędów formalnych we wniosku – (3 dni roboczych)

OCENA MERYTORYCZNA przez Komisję Oceny Wniosków – (10 dni roboczych)

Każdy wniosek oceniany przez 2 losowo wybranych członków KOW ocena końcowa -średnia arytmetyczna 2 ocen

Weryfikacja:

a)KRYTERIA MERYTORYCZNE (0-100 pkt)

 • -Pomysł na biznes-analiza marketingowa(0-35)
 • -Potencjał wnioskodawcy(0-15)
 • -Opłacalność i efektywność ekon. przedsięwzięcia(0-40)
 • -Operacyjność i kompletność(0-10)

b) KRYTERIUM DODATKOWE- utworzenie DG w ramach smart specialisation (+15)

KWALIFIKACJA

 • a)Ocena pozytywna=min. 60% pkt z kryt. merytorycznych i 60% poszczególnych kategorii (bez kryt. dodatkowego ). W przypadku takiej samej liczby pkt. decyduje punktacja za kryt. merytoryczne.
 • b)Wstępna lista rankingowa(w podziale na K/M; w biurze proj. i na stronie www). UP poinformowani pisemnie o wynikach z uzasadnieniem w ciągu 5 dni roboczych: kwalifikacja do dotacji dla 21 UP z najwyższą oceną pozytywną
 • c)Pozostali możliwość odwołania w ciągu 5 dni roboczych -utworzona rezerwa finansowa w wys.15% wartości środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zaplanowanych w proj. (4 dotacje *23 057zł= 92 228,00 zł)
 • d)Odwołania-ponowna ocena wniosków przez 2 ekspertów innych niż pierwotnie (5 dni roboczych)
 • e)Ostateczna lista rankingowa z uwzględnieniem dotacji dla kolejnych 4 UP(2K/2M): ogłoszenie wyników- (5 dni roboczych)

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI przez UP i kontrole DZIAŁANOSCI GOSPODARCZEJ: 2 kontrole i 2 wizyty monitoringowe/UP

UP otrzymają zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

OBOWIĄZKI UP

 • zarejestrowanie DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na terenie WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
 • prowadzenie DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ przez okres min. 12m-cy od dnia jej rozpoczęcia (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG/KRS)
 • dokonanie zakupu towarów lub usług ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości zgodnie z BIZNES PLANEM
 • informowanie o statusie DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ w terminie 12, 24, 36 miesięcy od jej rozpoczęcia

Zadanie 6: Wsparcie pomostowe – finansowe oraz w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym (ŚCIEŻKA A)

Na podstawie decyzji KOW 25 UP którzy otrzymali dotację zostanie przyznane wsparcie pomostowe finansowe, wypłacane w transzach miesięcznych do 1829 zł/m-c przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (w budżecie proj. założono środki wystarczające na przyznanie wsparcia 25 UP przez okres średnio 9 m-cy/UP, jednak nie krócej niż na 6m-cy i nie dłużej niż na 12 m-cy).

Okres przyznanego wsparcia dla danego UP zostanie ustalony na podst. oceny KOW, podczas której brane będą pod uwagę następujące kryteria: cel i przedmiot udzielanego wsparcia pomostowego, intensywność pomocy de minimis; max.wartości pomocy de minimis

Finansowe wparcie pomostowe ułatwi UP prowadzącym DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ: pokrycie niezbędnych opłat ponoszonych w związku z prowadzoną działalności (np. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, koszty wynajmu lokalu itp.),przy czym wydatki te nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi z tytułu realizacji umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Po podpisaniu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego wszyscy UP prowadzący DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ w ramach projektu będą mogli ubiegać się o wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług ukierunkowane będzie na pomoc UP w rozwiązaniu konkretnych problemów w ramach prowadzonej DZIAŁANOSCI GOSPODARCZEJ – efektem będzie opracowanie lub wdrożenie określonych usprawnień i działań (np. wdrożenie nowych metod produkcji, rozszerzenia działalności). Usługa doradcza nie może stanowić elementu stałej lub okresowej działalności ani też bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa (jak np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, regularne usługi prawne, usługi w zakresie reklamy).

Wsparcie pomostowe realizowane będzie na podstawie aneksu do Umowy o świadczenie usług szkoleniowo–doradczych. pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym udzielanych w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia DG.

 

Do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji RK (PDF)
 2. Wstępny formularz rekrutacyjny – dotacje RK (PDF) | (DOC)
 3. Wstępny formularz rekrutacyjny – szkolenia RK (PDF) | (DOC)
 4. Karta oceny wstępnego formularza rekrutacyjnego – dotacje RK (PDF)
 5. Karta oceny wstępnego formularza rekrutacyjnego – szkolenia RK (PDF)
 6. Oświadczenie pracodawcy (DOCX)
 7. Oświadczenie pracownika (DOCX)
 8. Ankieta ON (DOCX)
 9. Ankieta rekrutacyjne K i M (DOCX)
 10. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX)
 11. Oświadczenie o nie prowadzeniu dz. gosp. (DOCX)
 12. Oświadczenie o nie korzystaniu z innych zródeł finasowania (DOCX)
 13. Oświadczenie Centralny system teleinformatyczny (DOCX)
 14. Inteligentne specjalizacje wielkopolski (PDF)
Skip to content