Harmonogram grup (PDF)

 

Aktualności – 04.06.2019 r.

Szanowni Państwo

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz przekazuje Państwu ostateczna listę rankingową przedłużonego wsparcia pomostowego.

Do pobrania: Ostateczna lista rankingowa – wsparcie pomostowe przedłużone – 04.06.2019r

Aktualności – 31.05.2019 r.

Szanowni Państwo
Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż do dnia 29.05.2019r zostało złożonych osobiście/za pośrednictwem poczty 6 odwołań od oceny Komisji Oceny Wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

Z powodu przyczyn niezależnych od AKE KK (hospitalizacja jednego z ekspertów) ostateczna lista rankingowa  wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe zostanie opublikowana do 04.06.2019r.

 

Aktualności – 22.05.2019 r.

Szanowni Państwo
w załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową oceny KOW przedłużonego wsparcia pomostowego. Lista zawiera przyznane Państwu punkty do złożonego wniosku o wsparcie przedłużone. Od przyznanych punktów przysługuje Państwu odwołanie w ciągu 5 dni od opublikowania listy rankingowej tj. do 28.05.2019r. Karty oceny Państwa wniosków są dostępne w biurze projektu, bądź zostaną wysłane skany na pisemny wniosek uczestnika projektu.
Po zakończeniu etapu odwołań tj. do dnia 31.05.2019r zostanie opublikowana ostateczna lista rankingowa przedłożonego wsparcia pomostowego.

 

Do pobrania: SAZ rozpisany wsparcie przedłużone.

Aktualności – 23.10.2018 r.
Szanowni Państwo
w załączeniu przedstawiamy OSTATECZNĄ listę rankingową oceny KOW biznesplanów. Lista zawiera przyznane Państwu punkty. Od oceny ostatecznej KOW przysługuje Państwu odwołanie w terminie 5 dni.

Do pobrania: Ostateczna lista rankingowa (PDF)

 

Aktualności – 15.10.2018 r.
Szanowni Państwo
w załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową oceny KOW biznesplanów. Lista zawiera przyznane Państwu punkty oraz kwestionowane wydatki. Negocjacje Państwa biznesplanów odbędą się w dniach 20-23.10.2017.
Po zakończeniu etapu negocjacji zostanie opublikowana ostateczna lista rankingowa. Od oceny ostatecznej KOW przysługuje Państwu odwołanie.

 

Aktualności – 25.09.2018 r.
Szanowni Państwo
Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż na dzień 24.09.2018r  złożono 42 biznesplany w celu otrzymania jednorazowego wsparcia inwestycyjnego. Zgodnie z procedurą i regulaminem przyznawania środków na dotacje Komisja Oceny wniosków ma 21 dni (tj. do 15.10.2018r) na ocenę wniosków i publikacje listy rankingowej. Przewidywany termin publikacji listy rankingowej 08-15.10.2018r.

 

Aktualności – 28.08.2018 r.

Zgodnie z procedurami informuje Państwa o terminie i miejscu złożenia biznesplanów

Termin złożenia biznesplanu
od dnia 28.08.2018 r. do 24.09.2018 r. w godz. 10:00 do 14:00 (min.10 dni roboczych)

Miejsce złożenia biznesplanu
60-324 Poznań, ul. Marcelińska 100/68 w godzinach pracy biura projektu tj. od godz. 10:00 do 14:00

Biznesplany można przesyłać także pocztowo (przesyłka poleconą) na adres biura projektu – datą złożenia biznesplanu jest data odbioru przesyłki w biurze projektu.

 

Aktualności 31.07.2018 r.

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE OTWARCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż do dnia 30.07.2018r do biura projektu spłynęła wymagana procedurą ilość formularzy rekrutacyjnych.

Procedura naboru wniosków nie zostanie wydłużona ani powtórzona.

Zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji wszyscy uczestnicy projektu którzy złożyli formularz rekrutacyjny do projektu zostali zakwalifikowani do II etapu rekrutacji tj. diagnozy kompetencji.

II etap rekrutacji zostanie zakończony 10.08.2018r

Zgodnie z § 2 pkt 26 regulaminu rekrutacji do dnia 15.08.2018r zostanie opublikowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu.

Rozpoczęcie szkoleń jest planowane od dnia 18.08.2018r

Wszelkich informacji udziela:

Biuro projektu: 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 100 lok. 68

 czynne w dni robocze 8.00-16.00

E-mail: samozatrudnieni.wlkp@gmail.com

tel. 603-359-359

Aktualności 21.07.2018 r.

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE OTWARCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż rekrutacja do projektu zostaje przedłużona do 30.07.2018r

W tym termin będą przyjmowane formularze rekrutacyjne do projektu SAMOZATRUDNIENI!

Formularz rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej/fax/e-mail lub dostarczany jest osobiście do biura projektu Beneficjenta, w godzinach od 8:00 do 16:00 (biuro czynne od poniedziałku do piątku). Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta.

Biuro projektu: 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 100 lok. 68

będzie w tym okresie czynne codziennie 8.00-16.00

E-mail: samozatrudnieni.wlkp@gmail.com

tel. 603-359-359

Aktualności – 25.06.2018 r.

 

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE OTWARCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż rekrutacja do projektu zostaje przedłużona do 20.07.2018r

W tym termin będą przyjmowane formularze rekrutacyjne do projektu SAMOZATRUDNIENI!

Formularz rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej/fax/e-mail lub dostarczany jest osobiście do biura projektu Beneficjenta, w godzinach od 8:00 do 16:00 (biuro czynne od poniedziałku do piątku). Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta.

Biuro projektu: 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 100 lok. 68

będzie w tym okresie czynne codziennie 8.00-16.00

E-mail: samozatrudnieni.wlkp@gmail.com

tel. 603-359-359

Aktualności – 15.05.2018 r.

 

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE OTWARCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż w terminie 05-14.06.2018r przyjmowane będą formularze rekrutacyjne do projektu SAMOZATRUDNIENI!

Formularz rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej/fax/e-mail lub dostarczany jest osobiście do biura projektu Beneficjenta, w godzinach od 8:00 do 16:00 (biuro czynne od poniedziałku do piątku). Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta.

 Aktualności – 12.05.2018 r.

Samozatrudnieni! Wsparcie dla osób zakładających własną działalność gospodarczą w Wielkopolsce

 

Numer projektu: RPWP.06.03.01-30-0171/17

Tytuł projektu „SAMOZATRUDNIENI!”

Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.08.2019

Cel projektu:

Zwiększenie zdolności i możliwości samozatrudnienia 50 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących (w rozumieniu KC) na obszarze województwa wielkopolskiego, pozostających bez zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

 • 30 kobiet,
 • 10 osób w wieku 50 lat i więcej,
 • 5 osób niepełnosprawnych,
 • 15 długotrwale bezrobotnych,
 • 20 o niskich kwalifikacjach,

z których 40, założy dzięki środkom EFS, działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez min. 12 miesięcy oraz utworzy w tym okresie minimum 6 dodatkowych miejsc pracy. Wśród utworzonych nowych miejsc pracy min. 15% będzie w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii oraz min.15% w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).

Zadania:

 1. Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej prowadzona na etapie rekrutacji. Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie wszystkich typów przedsięwzięć:
 • diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • -szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • -wsparcie pomostowe finansowe i w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.
 1. Realizacja wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, zawierającego moduły:
 • Pierwsze kroki w biznesie (16 h), tematyka: formy organizacyjno – prawne MMŚP, zakładanie działalności gospodarczej, podstawy księgowości, podatki i rozliczenia, w tym z ZUS i US, wystawianie faktur;
 • Prowadzenie firmy na współczesnym rynku (24 h), tematyka: źródła finansowania DG, marketing i budowanie marki, promocja i reklama, relacje z klientami;
 • Biznesplan kluczem do sukcesu (16 h), tematyka: rodzaje modeli biznesowych, analiza zasobów, tworzenie strategii i planów.
 • Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają indywidualne wsparcie doradcze powiązane ze szkoleniami (5h), zakładające pomoc w przygotowaniu biznesplanu i wniosków o wsparcie finansowe.
 • Uczestnicy projektu wezmą też udział w warsztatach networkingu i współpracy B2B 6h dotyczących kojarzenia przedsiębiorców o uzupełniających się rodzajach działalności i inicjowania podejmowanych przez nich przedsięwzięć, w tym w stworzenia klastra.
 1. Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności
 • Po rejestracji firmy i złożeniu zabezpieczeń 40 uczestników projektu otrzyma jednorazową dotację do 24 000 zł.
 1. Wsparcie pomostowe – finansowe oraz w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.
 • Spośród 40 uczestników na podstawie decyzji Komisji Oceny Wniosków finansowe wsparcie pomostowe -transze do 1700 zł/m-c otrzyma: 20 uczestników projektu, przez pierwszych 6 m-cy działalności oraz 20 uczestników przez pierwszych 12 m-cy działalności.
 • Po podpisaniu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego wszyscy UP prowadzący DG w ramach projektu będą mogli ubiegać się o wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym udzielanych w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia DG.

 

Dokumenty Rekrutacyjne (do pobrania):

Przyznanie dotacji (do pobrania):

 

Aktualności – 15.05.2018 r.

Poznań, dnia 15.05.2018r

 

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE OTWARCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz informuje, iż w terminie 05-14.06.2018r przyjmowane będą formularze rekrutacyjne do projektu SAMOZATRUDNIENI!

Formularz rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej/fax/e-mail lub dostarczany jest osobiście do biura projektu Beneficjenta, w godzinach od 8:00 do 16:00 (biuro czynne od poniedziałku do piątku). Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta.

Skip to content