Samozatrudnieni! Wsparcie dla osób zakładających własną działalność gospodarczą w Wielkopolsce

 

Numer projektu: RPWP.06.03.01-30-0171/17

Tytuł projektu „SAMOZATRUDNIENI!”

Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.08.2019

Cel projektu:

Zwiększenie zdolności i możliwości samozatrudnienia 50 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących (w rozumieniu KC) na obszarze województwa wielkopolskiego, pozostających bez zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

 • 30 kobiet,
 • 10 osób w wieku 50 lat i więcej,
 • 5 osób niepełnosprawnych,
 • 15 długotrwale bezrobotnych,
 • 20 o niskich kwalifikacjach,

z których 40, założy dzięki środkom EFS, działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez min. 12 miesięcy oraz utworzy w tym okresie minimum 6 dodatkowych miejsc pracy. Wśród utworzonych nowych miejsc pracy min. 15% będzie w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii oraz min.15% w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).

Zadania:

 1. Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej prowadzona na etapie rekrutacji. Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie wszystkich typów przedsięwzięć:
 • diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • -szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • -wsparcie pomostowe finansowe i w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.
 1. Realizacja wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, zawierającego moduły:
 • Pierwsze kroki w biznesie (16 h), tematyka: formy organizacyjno – prawne MMŚP, zakładanie działalności gospodarczej, podstawy księgowości, podatki i rozliczenia, w tym z ZUS i US, wystawianie faktur;
 • Prowadzenie firmy na współczesnym rynku (24 h), tematyka: źródła finansowania DG, marketing i budowanie marki, promocja i reklama, relacje z klientami;
 • Biznesplan kluczem do sukcesu (16 h), tematyka: rodzaje modeli biznesowych, analiza zasobów, tworzenie strategii i planów.
 • Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają indywidualne wsparcie doradcze powiązane ze szkoleniami (5h), zakładające pomoc w przygotowaniu biznesplanu i wniosków o wsparcie finansowe.
 • Uczestnicy projektu wezmą też udział w warsztatach networkingu i współpracy B2B 6h dotyczących kojarzenia przedsiębiorców o uzupełniających się rodzajach działalności i inicjowania podejmowanych przez nich przedsięwzięć, w tym w stworzenia klastra.
 1. Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności
 • Po rejestracji firmy i złożeniu zabezpieczeń 40 uczestników projektu otrzyma jednorazową dotację do 24 000 zł.
 1. Wsparcie pomostowe – finansowe oraz w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.
 • Spośród 40 uczestników na podstawie decyzji Komisji Oceny Wniosków finansowe wsparcie pomostowe -transze do 1700 zł/m-c otrzyma: 20 uczestników projektu, przez pierwszych 6 m-cy działalności oraz 20 uczestników przez pierwszych 12 m-cy działalności.
 • Po podpisaniu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego wszyscy UP prowadzący DG w ramach projektu będą mogli ubiegać się o wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym udzielanych w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia DG.

Do pobrania:

Regulamin Rekrutacji projektu Samozatrudnieni

załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny

załącznik 2 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego

załącznik 3 – Umowa na świadczenie podstawowych usług szkoleniowo-doradczych

załącznik 4 – Oświadczenie uczestnika dot. danych osobowych

załącznik 5 – Oświadczenie uczestnika dot. wizerunku

Skip to content