Numer projektu: RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15

Tytuł projektu; ŚCIEŻKA SUKCESU – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia na podkarpackim rynku pracy

Okres realizacji projektu 01.10.2016-31.03.2018

Cel projektu: aktywizacja zawodowa

– 100os. (56K,44M) powyżej 29 r.ż z woj. podkarpackiego:

a) bezrobotnych(68os.-38K,30M) w tym – os. długotrwale bezrobotnych (42os.-23K,19M),

b) biernych zawodowo(25os.-14K,11M)

c) poszukujących pracy(7os.- 4K,3M)

W TYM:

 1. rolników i członków ich rodzin (21os.12K,9M) prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do 2ha zamierzających odejść z rolnictwa,
 2. os. od 50 r.ż(23os.-12K,11M)
 3. os. niepełnosprawnych(4os.-2K,2M)
 4. os. o niskich kwalifikacjach zawodowych (50os.-28K,22M); w tym min. 20os. (12K,8M) bezrobotnych i biernych zawodowo rodziców/opiekunów prawnych posiadających co najmniej 3 dzieci w wieku do 18.r.ż.

Zadania:

 1. Identyfikacja potrzeb uczestników i opracowanie/ aktualizacja Indywidualnego Planu Działania (ZADANIE REALIZOWANE W OKRESIE 08/2016-1/2018)
  1. Doradcy zawodowi (przygotowanie IPD oraz bieżący monitoring realizacji IPD) (100 UP x 7 godz. zegarowych)
  2. Zwrot kosztów dojazdów (przejazd w obie strony) dla 100 UP na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 2. Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe (ZADANIE REALIZOWANE W OKRESIE 11/2016-1/2018)
  1. Doradcy zawodowi poradnictwa zawodowego ze 100 UP (100 UP x 9 godz. zegarowych/UP
  2. Doradcy zawodowi grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie rozwijania umiejętności i aktywnego poszukiwania pracy (10 grup szkoleniowych po 10 osób x 24 godz. zegarowe/grupa)
  3. Zwrot kosztów dojazdów (przejazd w obie strony) dla 100 UP na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i grupowe poradnictwo zawodowe
 3. Wysokiej jakości szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji w zawodach deficytowych na podkarpackim rynku pracy (ZADANIE REALIZOWANE W OKRESIE 11/2016-2/2017; 02-06/2017)
  1. Kurs OPERATOR/PROGRAMISTA CNC dla 24 UP (obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie)
  2. Kurs SPAWACZ METODĄ TIG dla 24 UP
  3. Kurs TELEMARKETER Z CERTYFIKATEM ECDL PTI STANDARD dla 12 UP
  4. Kurs PRACOWNIK BIUROWY – ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI (egzamin i certyfikat księgowego potwierdzający ukończenie I st. kwal. ścieżki edukacyjnej SkwP) dla 10 UP
  5. KURSY NIEOZNACZONE Z NAZWY (średni o 100 godz./osoba) z otwartego katalogu (egzamin i certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje) dla 30 UP

– w kursach:

  • zwrot kosztów dojazdu,
  • stypendium szkoleniowe
  • badania lekarskie
  • ubezpieczenie NNW
  • zwrot opieki nad osobami zależnymi.
 1. Staże umożliwiające nabycie lub uzupełnienie doświadczenia wymaganego do wykonywania zawodu (ZADANIE REALIZOWANE W OKRESIE 12/2016-2/2018)
  1. Stypendia stażowe wraz ze składkami ZUS dla 40 UP w ramach 6 miesięcy stażu
  2. Stypendia stażowe wraz ze składkami ZUS dla 60 UP w ramach 3 miesięcy stażu
  3. Badania lekarskie
  4. Ubezpieczenie NNW
  5. Zwrot kosztów dojazdu na staż – bilety miesięczne.
 1. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy (ZADANIE REALIZOWANE W OKRESIE 07/2017-1/2018)
  1. Pośrednicy pracy – wynagrodzenie za indywidualne spotkania ze 100 UP indywidualne rozmowy oraz dobór ofert pracy dla UP – 6 godz./UP
  2. Zwrot kosztów dojazdu

Do pobrania:

Skip to content