PROJEKT „ŚCIEŻKA SUKCESU” 
Realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie  wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Okres realizacji projektu: 01.o9.2013r. – 30.06.2015r. Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18 – 30 lat zamieszkałych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie, którzy pozostają bez zatrudnienia (w tym są zarejestrowani jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy), a dochody tych osób nie przekraczają 456 zł na osobę w rodzinie lub 542 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Celem Projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 60 osób ubogich,  zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Miasteczko Krajeńskie w wieku od  18 do 30 lat do 30 czerwca 2015 roku.

 

Cel główny Projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
• podjęcie zatrudnienia przez min. 20% Uczestników Projektu,
• podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych
• zwiększenie umiejętności poruszenia się po szczególnie trudnym rynku pracy,
• zwiększenie poczucia wartości w tym wiary we własne siły, eliminacja barier społecznych  oraz wzrost umiejętności i kompetencji społecznych
• zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie praktycznych umiejętności zawodowych.
W trakcie trwania Projektu 60 osób (35 kobiet i 25 mężczyzn) weźmie udział w profesjonalnych  kursach i szkoleniach zawodowych, które poprzedzone będą cyklem przygotowawczym: stworzeniem  Indywidualnego Planu Działania oraz treningiem interpersonalny, szkoleniem z mentoringu, a także  warsztatem z przedsiębiorczości. W projekcie przewidujemy również usługi doradcze, wsparcie  psychologiczne, pośrednictwo pracy oraz płatne 3 miesięczne staże zawodowe dla wszystkich  Uczestników. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków uczestnictwa w projekcie oraz zasady realizacji usług  szkoleniowo-doradczych zawiera
Regulamin Projektu „Ścieżka sukcesu”. Osoby zainteresowane  uczestnictwem w Projekcie prosimy o zapoznanie się z postanowieniami ww. Regulaminu. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie!

Więcej informacji o projekcie

Skip to content