Uwierz w siebie na nowo! Edycja 2; RPMP.09.01.02-12-0261/17

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 9 OŚI PRIORYTETOWEJ – REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe

Projekt realizowany jest od 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. na terenie województwa małopolskiego

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 120(72K/48M) os. z GRUPY DOCELOWEJ, jaką stanowią os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej*, zamieszkujące wyłącznie (100%UP) na terenie powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa: nowotarskiego, brzeskiego, myślenickiego, m. Nowy Sącz, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego i proszowickiego w woj. małopolskim

* Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

Ust. 2. Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:

  1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
  2. uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;
  3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
  4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
  5. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
  7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
  8. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

h) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);

i) osoby niesamodzielne;

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

l) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje:

Zadanie 1: Opracowanie Ścieżek Reintegracji dla każdego UP i indywidualne poradnictwo psychologiczne

Bez względu na powód i charakter wykluczenia społecznego, najważniejszym elementem działań z zakresu aktywnej integracji jest indywidualizacja wsparcia, w tym zwłaszcza pogłębiona diagnoza indywidualna osób w najtrudniejszym położeniu społeczno-zawodowym. UP rozpoczynają udział w projekcie od indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, który zidentyfikuje indywidualne potrzeby i potencjały UP (OBOWIĄZKOWY ELEMENT PROJEKTU), ich sytuację społecznozawodową, deficyty i predyspozycje. Doradca zawodowy wraz z UP opracuje Ścieżkę Reintegracji każdego UP, w oparciu o którą realizowany będzie proces wsparcia UP w projekcie. Ścieżka określi cele społeczno-zawodowe UP, formy wsparcia zaplanowane INDYWIDUALNIE do realizacji i odpowiadające kompleksowo na potrzeby UP oraz termin zakończenia realizacji Ścieżki. Rodzaj i intensywność wsparcia w projekcie zostaną dostosowane do indywidualnej diagnozy uczestników projektu.

Pierwszy element wsparcia w ramach Ścieżki, oferowany wszystkim UP spośród szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji, stanowić będzie usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym tj. poradnictwo psychologiczne. Spotkania z psychologiem zwiększą efektywność prowadzonych w projekcie działań reintegracyjnych, zapewnią UP wsparcie w przezwyciężaniu bieżących, indywidualnych problemów i kryzysów, podtrzymaniu motywacji oraz odbudują ich wiarę we własne siły i poczucie życiowej kontroli.

Zadanie 2: Treningi kompetencji i umiejętności społecznych oraz poradnictwo w formie jobcoachingu

Zgodnie z wyznaczoną Ścieżką Reintegracji, tj. w zależności od zdiagnozowanych problemów i deficytów, UP wezmą udział w wybranych (3 z 4) treningach kompetencji i umiejętności społecznych stanowiących usługę aktywnej integracji o charakterze społecznym:

1) TRENINGU PERCEPCJI SPOŁECZNEJ, rozwijającym zdolność UP do trafnego postrzegania siebie i prawidłowego odczytywania komunikatów werbalnych i niewerbalnych, celem zniwelowania destruktywnego przeświadczenia o negatywnej ocenie przez otoczenie

2) TRENINGU KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ przygotowującym UP do inicjowania i podtrzymywania kontaktów społecznych i zawodowych oraz przyjmowania postaw asertywności m.in. w kontaktach z pracodawcami;

3) TRENINGU PODEJMOWANIA RÓL, kształtującym, poprzez symulacje w bezpiecznych warunkach zajęć, umiejętność odnalezienia się w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych, a tym samym wzmacniającym zaradność i pewność siebie UP;

4) TRENINGU AUTOPREZENTACJI, rozwijającym u UP umiejętność kreowania pożądanego wizerunku osobistego i harmonijnego obrazu siebie, w tym do wzmocnienia samooceny.

Zadanie 3: Szkolenia umożliwiające nabycie kwalifikacji zawodowych i staże

Realne zwiększenie szans UP na trwałą integrację społeczno-zawodową zapewni usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym tj. szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Mając przy tym na uwadze wnioski z analiz Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej, wskazujące problem tzw. „odwracania ścieżki wsparcia” tj. definiowania planu pomocy, w tym szkoleń, w oderwaniu od realiów regionalnego rynku pracy i późniejszym „poszukiwaniu” osób do niego „pasujących” w projekcie zaplanowano OTWARTY PAKIET SZKOLEŃ który zapewni maksymalną indywidualizację pomocy (średnio 100h zegarowych/UP). Szkolenia będą dobierane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, potencjałem i Ścieżką Reintegracji każdego UP oraz z uwzględnieniem zapotrzebowania na małopolskim rynku pracy na określone kwalifikacje, w tym zgodnie z jego wewnątrzregionalną specyfiką (m.in. na podstawie Barometru Zawodów, Rankingu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych).

Zadanie 4: Pośrednictwo pracy

Ostatni etap ścieżki reintegracji przygotuje UP do pełnego wejścia w życie społeczne i na rynek pracy, dzięki dostępowi do indywidualnego pośrednictwa pracy ukierunkowanego na podniesienie umiejętności aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy, dostarczającego wiedzy nt. tego jak planować szukanie pracy, gdzie szukać ofert

(jawny i ukryty rynek pracy), w jaki sposób opracować dokumenty aplikacyjne i samodzielnie nawiązywać kontakty z pracodawcami, w tym jak radzić sobie z dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność.

Zapewniamy:

Zapewniamy materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu (koszt dojazdu komunikacja publiczna), koszty opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (13zł/godz.), wyżywienie na warsztatach i szkoleniach.

Stypendium szkoleniowe za 1godz. szkolenia zawodowego: 6,64zł/godz. netto
Stypendium stażowe za miesiąc 997,40zł netto/miesięcznie

Do pobrania:

0. Regulamin Uczestnictwa
1. Formularz_Zgłoszeniowy
2. Oświadczenie 1
3. Oświadczenie 2
4. Umowa Uczestnictwa
5. Deklaracja Uczestnictwa

Skip to content