Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt obejmuje teren Małopolski w tym wyłącznie powiaty: nowotarski, brzeski, myślenicki, suski, tarnowski, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, gorlicki, miasto Tarnów oraz miasto Nowy Sącz

Termin realizacji projektu od 2016-10-01 do 2018-08-31

Grupę docelową projektu stanowi 120 (72K/48M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:

 • 66 osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek o których mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa…”,*
 • 44 osoby niepełnosprawne, w tym min. 38(21K/17M) osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi
 • 10 osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, przy czym zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała/uje z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących.

* Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

Ust. 2. Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:

 1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 2. uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
 4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
 5. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 8. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

h) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);

i) osoby niesamodzielne;

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

l) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Realizowane zadania:

Zadanie 1:

Identyfikacja potrzeb i grupowe poradnictwo psychospołeczne: wsparcie coachów – identyfikacja potrzeb i opracowanie Ścieżek Reintegracji; wsparcie psychologów – grupowe poradnictwo psychospołeczne

Zadanie 2:

Treningi kompetencji społecznych i poradnictwo psychologiczne – Warsztaty: Percepcji społecznej, Komunikacji interpersonalnej, Podejmowania ról, Autoprezentacji, Trening autogenny i progresywny; wsparcie psychologów – indywidualne poradnictwo psychologiczne

Zadanie 3:

Szkolenia umożliwiające nabycie kwalifikacji zawodowych i staże: realizacja szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym i certyfikatem (średnio 100 godzin/UP); 3 miesięczne staże; badania lekarskie przed stażami; ubezpieczenia NNW

Zadanie 4:

Pośrednictwo pracy

Zapewniamy materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu (koszt dojazdu komunikacja publiczna), koszty opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (10zł/godz.), wyżywienie na warsztatach i szkoleniach.

Dodatek szkoleniowy za 1godz. szkolenia zawodowego: 6,64zł/godz. netto
Dodatek stażowy za miesiąc 1600zł netto/miesięcznie

Do pobrania:

1. Małopolska formularz zgłoszeniowy
2. Małopolska oświadczenie 1

3. Małopolska oświadczenie 2

4. Regulamin rekrutacji

Skip to content