Informacje o projekcie:

S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn zaprasza do udziału w projekcie „Wykluczeniu powiedz NIE!” nr: RPMP.09.01.02-12-0552/19 realizowanym na terenie województwa małopolskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Całkowita wartość projektu: 1 021 810,95 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 868 539,30 zł

Okres realizacji Projektu: od 2020-11-01 r. do 2022-02-28 r.

 

 Główne zadania projektu:

 1. Opracowanie IŚR i treningi kompetencji społecznych.
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne.
 3. Szkolenia zawodowe.
 4. Staże.
 5. Pośrednictwo pracy.

 

Planowane rezultaty realizacji projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji przez min. 26UP.
 2. Poszukiwanie pracy przez min. 16UP.
 3. Praca (w tym na własny rachunek) min. 13UP.
 4. Efektywność społeczna i zatrudnieniowa:
 • W odniesieniu do ON poziom efektywności społecznej – min. 34%, zatrudnieniowej – min. 12%
 • W odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poziom efektywności społecznej – min. 34%, efektywności zatrudnieniowej – min. 25%.

 

Główny cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 30.06.2021r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 64 (36K/28M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących lub uczących się w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwie małopolskiego na obszarze powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa tj. miechowski, chrzanowski, nowotarski, brzeski, proszowicki, bocheński, m. Nowy Sącz, tarnowski, suski, limanowski, m. Tarnów, nowosądecki, dąbrowski, gorlicki, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych), które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby korzystające z POPŻ), w tym min. 59 (34K/25M) osób z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

 

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • Indywidualną diagnozę potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji (dla 64 osób) oraz grupowe treningi kompetencji społecznych (dla 64 osób),
 • Innowacyjny jobcoaching (dla 64 osób) oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne (dla 64 osób),
 • Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe (dla 74 osób),
 • Staże (dla 54 osób),
 • Pośrednictwo pracy (dla 64 osób).

 

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Osoby zamieszkujących lub uczących się w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwie małopolskiego na obszarze powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa tj. miechowski, chrzanowski, nowotarski, brzeski, proszowicki, bocheński, m. Nowy Sącz, tarnowski, suski, limanowski, m. Tarnów, nowosądecki, dąbrowski, gorlicki,,
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo), które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek oraz osoby korzystające z POPŻ),
 • Osoby z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

 

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście lub listownie– S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn, ul. Sokoła 4/3, 34-400 Nowy Targ (I piętro).

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są: kom: 534 474 626,

e-mail:e.szczesniak@romaniszyn.com.pl

 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY

 1. REGULAMIN-REKRUTACJI-DO-PROJEKTU-Wykluczeniu-powiedz-NIE
 2. DOKUMENTY-ZGLOSZENIOWE-zalaczniki-do-regulaminu-nr-1-10-Malopolska-Wykluczeniu-powiedz-NIE
 3. zalacznik-nr-11-Wniosek-zwrot-kosztow-dojazdu
 4. Harmonogram-realizacji-wsparc-IPD-2021.03.10-16
 5. Harmonogram-realizacji-wsparc-IPD-2021.04.01-09
 6. Plakat MAPA DOTACJI I BIURO PROJEKTU
Skip to content